آزمون‌های مربوط به شاخه: عکاسی

آزمون آتلیه عکاسی دیجیتال

آتلیه عکاسی دیجیتال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین آتلیه عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای با 1676 سوال به همراه پاسخ

1676 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6013 921 شرکت در آزمون آنلاین آتلیه عکاسی دیجیتال ...
آزمون اصول علمی و کاربردی عکاسی

اصول علمی و کاربردی عکاسی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین اصول علمی و کاربردی عکاسی فنی و حرفه ای با 995 سوال به همراه پاسخ

995 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1559 64 شرکت در آزمون آنلاین اصول علمی و کاربردی عکاسی ...
آزمون عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای با 359 سوال به همراه پاسخ

359 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 20097 645 شرکت در آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خیاطی

آزمون مانتو دوز

مانتو دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین مانتو دوز فنی و حرفه ای با 638 سوال به همراه پاسخ

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 17685 0 شرکت در آزمون آنلاین مانتو دوز ...
آزمون راسته دوز

راسته دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین راسته دوز فنی و حرفه ای با 395 سوال به همراه پاسخ

395 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10275 0 شرکت در آزمون آنلاین راسته دوز ...
آزمون خیاط لباس شب و عروس

خیاط لباس شب و عروس

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاط لباس شب و عروس فنی و حرفه ای با 2117 سوال به همراه پاسخ

2117 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9556 0 شرکت در آزمون آنلاین خیاط لباس شب و عروس ...
آزمون شلوار دوز

شلوار دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین شلوار دوز فنی و حرفه ای با 745 سوال به همراه پاسخ

745 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8703 0 شرکت در آزمون آنلاین شلوار دوز ...
آزمون الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي)

الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي) فنی و حرفه ای با 374 سوال به همراه پاسخ

374 سوال با پاسخ
آزمون الگوساز و برشکار به روش حجمی

الگوساز و برشکار به روش حجمی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین الگوساز و برشکار به روش حجمی فنی و حرفه ای با 923 سوال به همراه پاسخ

923 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2497 0 شرکت در آزمون آنلاین الگوساز و برشکار به روش حجمی ...
آزمون خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو) فنی و حرفه ای با 275 سوال به همراه پاسخ

275 سوال با پاسخ
آزمون خیاطی لباسهای کشی

خیاطی لباسهای کشی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاطی لباسهای کشی فنی و حرفه ای با 240 سوال به همراه پاسخ

240 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2593 0 شرکت در آزمون آنلاین خیاطی لباسهای کشی ...
آزمون دوزنده چادر و مقنعه

دوزنده چادر و مقنعه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین دوزنده چادر و مقنعه فنی و حرفه ای با 77 سوال به همراه پاسخ

77 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2218 0 شرکت در آزمون آنلاین دوزنده چادر و مقنعه ...
آزمون دوخت سرویس آشپزخانه

دوخت سرویس آشپزخانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین دوخت سرویس آشپزخانه فنی و حرفه ای با 77 سوال به همراه پاسخ

77 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4863 0 شرکت در آزمون آنلاین دوخت سرویس آشپزخانه ...
آزمون کردی دوزی (دوزنده لباس محلی کردی)

کردی دوزی (دوزنده لباس محلی کردی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین کردی دوزی (دوزنده لباس محلی کردی) فنی و حرفه ای با 185 سوال به همراه پاسخ

185 سوال با پاسخ
آزمون دوزنده کاور مبل

دوزنده کاور مبل

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین دوزنده کاور مبل فنی و حرفه ای با 262 سوال به همراه پاسخ

262 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5386 0 شرکت در آزمون آنلاین دوزنده کاور مبل ...
آزمون پرده دوز

پرده دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین پرده دوز فنی و حرفه ای با 315 سوال به همراه پاسخ

315 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9247 0 شرکت در آزمون آنلاین پرده دوز ...
آزمون بچه گانه دوز

بچه گانه دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین بچه گانه دوز فنی و حرفه ای با 653 سوال به همراه پاسخ

653 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 55299 0 شرکت در آزمون آنلاین بچه گانه دوز ...
آزمون سری دوزی سرویس خواب

سری دوزی سرویس خواب

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین سری دوزی سرویس خواب فنی و حرفه ای با 220 سوال به همراه پاسخ

220 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8655 0 شرکت در آزمون آنلاین سری دوزی سرویس خواب ...
آزمون نازک دوز زنانه

نازک دوز زنانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین نازک دوز زنانه فنی و حرفه ای با 111 سوال به همراه پاسخ

111 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 132576 3420 شرکت در آزمون آنلاین نازک دوز زنانه ...
آزمون ضخیم دوز زنانه

ضخیم دوز زنانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین ضخیم دوز زنانه فنی و حرفه ای با 60 سوال به همراه پاسخ

60 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16880 624 شرکت در آزمون آنلاین ضخیم دوز زنانه ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع دستی

آزمون قالی بافی درجه 2

قالی بافی درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قالی بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با 760 سوال به همراه پاسخ

760 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 29291 0 شرکت در آزمون آنلاین قالی بافی درجه 2 ...
آزمون سازنده تولیدات چرمی دست دوز

سازنده تولیدات چرمی دست دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین سازنده تولیدات چرمی دست دوز فنی و حرفه ای با 219 سوال به همراه پاسخ

219 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5018 0 شرکت در آزمون آنلاین سازنده تولیدات چرمی دست دوز ...
آزمون گلیم بافی درجه 2

گلیم بافی درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با 225 سوال به همراه پاسخ

225 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9305 0 شرکت در آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2 ...
آزمون گلدوزی دستی

گلدوزی دستی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلدوزی دستی فنی و حرفه ای با 238 سوال به همراه پاسخ

238 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3730 0 شرکت در آزمون آنلاین گلدوزی دستی ...
آزمون پته دوزی

پته دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین پته دوزی فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3275 0 شرکت در آزمون آنلاین پته دوزی ...
آزمون میناکاری

میناکاری

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین میناکاری فنی و حرفه ای با 473 سوال به همراه پاسخ

473 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3797 0 شرکت در آزمون آنلاین میناکاری ...
آزمون نمد دوزی

نمد دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین نمد دوزی فنی و حرفه ای با 242 سوال به همراه پاسخ

242 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2291 0 شرکت در آزمون آنلاین نمد دوزی ...
آزمون سرمه دوزی

سرمه دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین سرمه دوزی فنی و حرفه ای با 469 سوال به همراه پاسخ

469 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1945 0 شرکت در آزمون آنلاین سرمه دوزی ...
آزمون گلدوزی ماشینی

گلدوزی ماشینی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلدوزی ماشینی فنی و حرفه ای با 539 سوال به همراه پاسخ

539 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4198 0 شرکت در آزمون آنلاین گلدوزی ماشینی ...
آزمون طراح و نقاش روی پارچه

طراح و نقاش روی پارچه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین طراح و نقاش روی پارچه فنی و حرفه ای با 101 سوال به همراه پاسخ

101 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2136 0 شرکت در آزمون آنلاین طراح و نقاش روی پارچه ...
آزمون بافنده شبه قالی (فرشینه)

بافنده شبه قالی (فرشینه)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین بافنده شبه قالی (فرشینه) فنی و حرفه ای با 360 سوال به همراه پاسخ

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1777 0 شرکت در آزمون آنلاین بافنده شبه قالی (فرشینه) ...
آزمون بافنده پوشاک دومیل

بافنده پوشاک دومیل

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین بافنده پوشاک دومیل فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1942 0 شرکت در آزمون آنلاین بافنده پوشاک دومیل ...
آزمون معرق کار کاشی و سرامیک

معرق کار کاشی و سرامیک

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین معرق کار کاشی و سرامیک فنی و حرفه ای با 180 سوال به همراه پاسخ

180 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2363 0 شرکت در آزمون آنلاین معرق کار کاشی و سرامیک ...
آزمون قلمزن درجه 2

قلمزن درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قلمزن درجه 2 فنی و حرفه ای با 344 سوال به همراه پاسخ

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2794 0 شرکت در آزمون آنلاین قلمزن درجه 2 ...
آزمون قالی باف تابلویی (تابلوبافی)

قالی باف تابلویی (تابلوبافی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قالی باف تابلویی (تابلوبافی) فنی و حرفه ای با 335 سوال به همراه پاسخ

335 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2106 0 شرکت در آزمون آنلاین قالی باف تابلویی (تابلوبافی) ...
آزمون تکه دوزی با چرخ

تکه دوزی با چرخ

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین تکه دوزی با چرخ فنی و حرفه ای با 382 سوال به همراه پاسخ

382 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1729 0 شرکت در آزمون آنلاین تکه دوزی با چرخ ...
آزمون سازنده زیورآلات چرمی

سازنده زیورآلات چرمی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین سازنده زیورآلات چرمی فنی و حرفه ای با 153 سوال به همراه پاسخ

153 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3338 0 شرکت در آزمون آنلاین سازنده زیورآلات چرمی ...
آزمون گیوه باف

گیوه باف

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گیوه باف فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3977 0 شرکت در آزمون آنلاین گیوه باف ...
آزمون قالی بافی درجه 1

قالی بافی درجه 1

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قالی بافی درجه 1 فنی و حرفه ای با 155 سوال به همراه پاسخ

155 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 21652 0 شرکت در آزمون آنلاین قالی بافی درجه 1 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون نقاش سياه قلم

نقاش سياه قلم

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقاش سياه قلم فنی و حرفه ای با 786 سوال به همراه پاسخ

786 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11372 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش سياه قلم ...
آزمون نقش برجسته کاری سفال

نقش برجسته کاری سفال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقش برجسته کاری سفال فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2202 0 شرکت در آزمون آنلاین نقش برجسته کاری سفال ...
آزمون سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ)

سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ) فنی و حرفه ای با 160 سوال به همراه پاسخ

160 سوال با پاسخ
آزمون نقاشی روی چوب

نقاشی روی چوب

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقاشی روی چوب فنی و حرفه ای با 90 سوال به همراه پاسخ

90 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3670 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاشی روی چوب ...
آزمون هنر در خانه

هنر در خانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین هنر در خانه فنی و حرفه ای با 550 سوال به همراه پاسخ

550 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4174 0 شرکت در آزمون آنلاین هنر در خانه ...
آزمون نقاش مقدماتی

نقاش مقدماتی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقاش مقدماتی فنی و حرفه ای با 512 سوال به همراه پاسخ

512 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6233 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش مقدماتی ...
آزمون نقاش پیشرفته

نقاش پیشرفته

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقاش پیشرفته فنی و حرفه ای با 393 سوال به همراه پاسخ

393 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8207 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش پیشرفته ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون شمع سازی

شمع سازی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون آنلاین شمع سازی فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2355 0 شرکت در آزمون آنلاین شمع سازی ...
آزمون سازنده وسایل تزئینی با رزین اپوکسی

سازنده وسایل تزئینی با رزین اپوکسی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون آنلاین سازنده وسایل تزئینی با رزین اپوکسی فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ
آزمون آینه کاری

آینه کاری

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون آنلاین آینه کاری فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8206 0 شرکت در آزمون آنلاین آینه کاری ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای نمایشی

آزمون تصویربرداری (فنی و حرفه ای)

تصویربرداری (فنی و حرفه ای)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای نمایشی

آزمون آنلاین تصویربرداری (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 440 سوال به همراه پاسخ

440 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4067 0 شرکت در آزمون آنلاین تصویربرداری (فنی و حرفه ای) ...
آزمون نوازنده پیانو (فنی و حرفه ای)

نوازنده پیانو (فنی و حرفه ای)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای نمایشی

آزمون آنلاین نوازنده پیانو (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 199 سوال به همراه پاسخ

199 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2674 0 شرکت در آزمون آنلاین نوازنده پیانو (فنی و حرفه ای) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون فروشندگی طلا و جواهر

فروشندگی طلا و جواهر

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای با 265 سوال به همراه پاسخ

265 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7469 0 شرکت در آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر ...
آزمون طلا و جواهر سازی

طلا و جواهر سازی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین طلا و جواهر سازی فنی و حرفه ای با 780 سوال به همراه پاسخ

780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8821 0 شرکت در آزمون آنلاین طلا و جواهر سازی ...
آزمون گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فنی و حرفه ای با 701 سوال به همراه پاسخ

701 سوال با پاسخ
آزمون فیروزه کوبی

فیروزه کوبی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین فیروزه کوبی فنی و حرفه ای با 135 سوال به همراه پاسخ

135 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3127 0 شرکت در آزمون آنلاین فیروزه کوبی ...
آزمون مرصع کار

مرصع کار

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین مرصع کار فنی و حرفه ای با 188 سوال به همراه پاسخ

188 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4123 0 شرکت در آزمون آنلاین مرصع کار ...
آزمون مخراجکاری (گوهر نشانی)

مخراجکاری (گوهر نشانی)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین مخراجکاری (گوهر نشانی) فنی و حرفه ای با 214 سوال به همراه پاسخ

214 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6551 0 شرکت در آزمون آنلاین مخراجکاری (گوهر نشانی) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فرش

آزمون رفوگر قالی مقدماتی

رفوگر قالی مقدماتی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: فرش

آزمون آنلاین رفوگر قالی مقدماتی فنی و حرفه ای با 40 سوال به همراه پاسخ

40 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3473 0 شرکت در آزمون آنلاین رفوگر قالی مقدماتی ...