آزمون‌های مربوط به شاخه: عکاسی

آزمون آتلیه عکاسی دیجیتال

آتلیه عکاسی دیجیتال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین آتلیه عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای با 1676 سوال به همراه پاسخ

1676 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3362 473 شرکت در آزمون آنلاین آتلیه عکاسی دیجیتال ...
آزمون اصول علمی و کاربردی عکاسی

اصول علمی و کاربردی عکاسی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین اصول علمی و کاربردی عکاسی فنی و حرفه ای با 995 سوال به همراه پاسخ

995 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1067 37 شرکت در آزمون آنلاین اصول علمی و کاربردی عکاسی ...
آزمون عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: عکاسی

آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای با 359 سوال به همراه پاسخ

359 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6523 300 شرکت در آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خیاطی

آزمون نازک دوز زنانه

نازک دوز زنانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین نازک دوز زنانه فنی و حرفه ای با 111 سوال به همراه پاسخ

111 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 46659 1732 شرکت در آزمون آنلاین نازک دوز زنانه ...
آزمون ضخیم دوز زنانه

ضخیم دوز زنانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین ضخیم دوز زنانه فنی و حرفه ای با 60 سوال به همراه پاسخ

60 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6294 181 شرکت در آزمون آنلاین ضخیم دوز زنانه ...
آزمون مانتو دوز

مانتو دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین مانتو دوز فنی و حرفه ای با 638 سوال به همراه پاسخ

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6027 0 شرکت در آزمون آنلاین مانتو دوز ...
آزمون راسته دوز

راسته دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین راسته دوز فنی و حرفه ای با 395 سوال به همراه پاسخ

395 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4759 0 شرکت در آزمون آنلاین راسته دوز ...
آزمون خیاط لباس شب و عروس

خیاط لباس شب و عروس

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاط لباس شب و عروس فنی و حرفه ای با 2117 سوال به همراه پاسخ

2117 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2530 0 شرکت در آزمون آنلاین خیاط لباس شب و عروس ...
آزمون شلوار دوز

شلوار دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین شلوار دوز فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2784 0 شرکت در آزمون آنلاین شلوار دوز ...
آزمون الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي)

الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین الگوساز و برشكارلباس زنانه (تكدوزي) فنی و حرفه ای با 374 سوال به همراه پاسخ

374 سوال با پاسخ
آزمون الگوساز و برشکار به روش حجمی

الگوساز و برشکار به روش حجمی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین الگوساز و برشکار به روش حجمی فنی و حرفه ای با 923 سوال به همراه پاسخ

923 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 948 0 شرکت در آزمون آنلاین الگوساز و برشکار به روش حجمی ...
آزمون خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو) فنی و حرفه ای با 275 سوال به همراه پاسخ

275 سوال با پاسخ
آزمون خیاطی لباسهای کشی

خیاطی لباسهای کشی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین خیاطی لباسهای کشی فنی و حرفه ای با 240 سوال به همراه پاسخ

240 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1085 0 شرکت در آزمون آنلاین خیاطی لباسهای کشی ...
آزمون دوزنده چادر و مقنعه

دوزنده چادر و مقنعه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین دوزنده چادر و مقنعه فنی و حرفه ای با 77 سوال به همراه پاسخ

77 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 993 0 شرکت در آزمون آنلاین دوزنده چادر و مقنعه ...
آزمون دوخت سرویس آشپزخانه

دوخت سرویس آشپزخانه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: خیاطی

آزمون آنلاین دوخت سرویس آشپزخانه فنی و حرفه ای با 77 سوال به همراه پاسخ

77 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 915 0 شرکت در آزمون آنلاین دوخت سرویس آشپزخانه ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع دستی

آزمون قالی بافی درجه 2

قالی بافی درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قالی بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با 760 سوال به همراه پاسخ

760 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6368 0 شرکت در آزمون آنلاین قالی بافی درجه 2 ...
آزمون سازنده تولیدات چرمی دست دوز

سازنده تولیدات چرمی دست دوز

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین سازنده تولیدات چرمی دست دوز فنی و حرفه ای با 219 سوال به همراه پاسخ

219 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1274 0 شرکت در آزمون آنلاین سازنده تولیدات چرمی دست دوز ...
آزمون گلیم بافی درجه 2

گلیم بافی درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با 225 سوال به همراه پاسخ

225 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3547 0 شرکت در آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2 ...
آزمون گلدوزی دستی

گلدوزی دستی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلدوزی دستی فنی و حرفه ای با 238 سوال به همراه پاسخ

238 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1084 0 شرکت در آزمون آنلاین گلدوزی دستی ...
آزمون پته دوزی

پته دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین پته دوزی فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1342 0 شرکت در آزمون آنلاین پته دوزی ...
آزمون میناکاری

میناکاری

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین میناکاری فنی و حرفه ای با 303 سوال به همراه پاسخ

303 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1452 0 شرکت در آزمون آنلاین میناکاری ...
آزمون نمد دوزی

نمد دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین نمد دوزی فنی و حرفه ای با 242 سوال به همراه پاسخ

242 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1219 0 شرکت در آزمون آنلاین نمد دوزی ...
آزمون سرمه دوزی

سرمه دوزی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین سرمه دوزی فنی و حرفه ای با 469 سوال به همراه پاسخ

469 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 884 0 شرکت در آزمون آنلاین سرمه دوزی ...
آزمون گلدوزی ماشینی

گلدوزی ماشینی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین گلدوزی ماشینی فنی و حرفه ای با 245 سوال به همراه پاسخ

245 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 953 0 شرکت در آزمون آنلاین گلدوزی ماشینی ...
آزمون طراح و نقاش روی پارچه

طراح و نقاش روی پارچه

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین طراح و نقاش روی پارچه فنی و حرفه ای با 101 سوال به همراه پاسخ

101 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 933 0 شرکت در آزمون آنلاین طراح و نقاش روی پارچه ...
آزمون بافنده شبه قالی (فرشینه)

بافنده شبه قالی (فرشینه)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین بافنده شبه قالی (فرشینه) فنی و حرفه ای با 360 سوال به همراه پاسخ

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 782 0 شرکت در آزمون آنلاین بافنده شبه قالی (فرشینه) ...
آزمون بافنده پوشاک دومیل

بافنده پوشاک دومیل

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین بافنده پوشاک دومیل فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 827 0 شرکت در آزمون آنلاین بافنده پوشاک دومیل ...
آزمون معرق کار کاشی و سرامیک

معرق کار کاشی و سرامیک

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین معرق کار کاشی و سرامیک فنی و حرفه ای با 180 سوال به همراه پاسخ

180 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1300 0 شرکت در آزمون آنلاین معرق کار کاشی و سرامیک ...
آزمون قلمزن درجه 2

قلمزن درجه 2

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: صنایع دستی

آزمون آنلاین قلمزن درجه 2 فنی و حرفه ای با 344 سوال به همراه پاسخ

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1626 0 شرکت در آزمون آنلاین قلمزن درجه 2 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون نقاش سياه قلم

نقاش سياه قلم

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقاش سياه قلم فنی و حرفه ای با 451 سوال به همراه پاسخ

451 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4407 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش سياه قلم ...
آزمون نقش برجسته کاری سفال

نقش برجسته کاری سفال

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تجسمی

آزمون آنلاین نقش برجسته کاری سفال فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 856 0 شرکت در آزمون آنلاین نقش برجسته کاری سفال ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون شمع سازی

شمع سازی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای تزئینی

آزمون آنلاین شمع سازی فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 875 0 شرکت در آزمون آنلاین شمع سازی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هنرهای نمایشی

آزمون تصویربرداری (فنی و حرفه ای)

تصویربرداری (فنی و حرفه ای)

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: هنرهای نمایشی

آزمون آنلاین تصویربرداری (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 440 سوال به همراه پاسخ

440 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1309 0 شرکت در آزمون آنلاین تصویربرداری (فنی و حرفه ای) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون فروشندگی طلا و جواهر

فروشندگی طلا و جواهر

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر فنی و حرفه ای با 265 سوال به همراه پاسخ

265 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1915 0 شرکت در آزمون آنلاین فروشندگی طلا و جواهر ...
آزمون طلا و جواهر سازی

طلا و جواهر سازی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین طلا و جواهر سازی فنی و حرفه ای با 780 سوال به همراه پاسخ

780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2909 0 شرکت در آزمون آنلاین طلا و جواهر سازی ...
آزمون گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فنی و حرفه ای با 701 سوال به همراه پاسخ

701 سوال با پاسخ
آزمون فیروزه کوبی

فیروزه کوبی

دسته: فرهنگ و هنر | شاخه: طلا و جواهرسازی

آزمون آنلاین فیروزه کوبی فنی و حرفه ای با 135 سوال به همراه پاسخ

135 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1373 0 شرکت در آزمون آنلاین فیروزه کوبی ...