آزمون‌های مربوط به شاخه: حسابداری

آزمون حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری خرید و فروش فنی و حرفه ای با 95 سوال به همراه پاسخ

95 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5627 0 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری خرید و فروش ...
آزمون مسئول سفارشات

مسئول سفارشات

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین مسئول سفارشات فنی و حرفه ای با 384 سوال به همراه پاسخ

384 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5854 0 شرکت در آزمون آنلاین مسئول سفارشات ...
آزمون حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری مالیاتی فنی و حرفه ای با 470 سوال به همراه پاسخ

470 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5851 0 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری مالیاتی ...
آزمون کمک حسابدار

کمک حسابدار

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین کمک حسابدار فنی و حرفه ای با 428 سوال به همراه پاسخ

428 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 17209 0 شرکت در آزمون آنلاین کمک حسابدار ...
آزمون انبارداری

انبارداری

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین انبارداری فنی و حرفه ای با 236 سوال به همراه پاسخ

236 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10427 0 شرکت در آزمون آنلاین انبارداری ...
آزمون حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری عمومی مقدماتی فنی و حرفه ای با 1251 سوال به همراه پاسخ

1251 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 32308 809 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری عمومی مقدماتی ...
آزمون حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری صنعتی فنی و حرفه ای با 923 سوال به همراه پاسخ

923 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4002 329 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری صنعتی ...
آزمون حسابداری تکمیلی پیشرفته

حسابداری تکمیلی پیشرفته

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته فنی و حرفه ای با 650 سوال به همراه پاسخ

650 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6923 100 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته ...
آزمون حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای با 555 سوال به همراه پاسخ

555 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14002 217 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد ...
آزمون رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی فنی و حرفه ای با 469 سوال به همراه پاسخ

469 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8562 252 شرکت در آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون راهنمای گردشگری سلامت

راهنمای گردشگری سلامت

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای با 566 سوال به همراه پاسخ

566 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4640 0 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت ...
آزمون مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی

مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی فنی و حرفه ای با 1660 سوال به همراه پاسخ

1660 سوال با پاسخ
آزمون مدیر تور

مدیر تور

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین مدیر تور فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4467 0 شرکت در آزمون آنلاین مدیر تور ...
آزمون اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی)

اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی)

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی) فنی و حرفه ای با 89 سوال به همراه پاسخ

89 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5259 219 شرکت در آزمون آنلاین اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی) ...
آزمون راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای با 74 سوال به همراه پاسخ

74 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7958 210 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری ...
آزمون راهنمای محلی

راهنمای محلی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای محلی فنی و حرفه ای با 57 سوال به همراه پاسخ

57 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5642 122 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای محلی ...
آزمون راهنمای موزه

راهنمای موزه

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای موزه فنی و حرفه ای با 69 سوال به همراه پاسخ

69 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5689 196 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای موزه ...
آزمون راهنمای گردشگری فرهنگی + جزوه

راهنمای گردشگری فرهنگی + جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی + جزوه فنی و حرفه ای با 48 سوال به همراه پاسخ

48 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7459 395 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی + جزوه ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آرایشگر دائم صورت زنانه

آرایشگر دائم صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه فنی و حرفه ای با 820 سوال به همراه پاسخ

820 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 23928 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه ...
آزمون آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه

آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه فنی و حرفه ای با 1780 سوال به همراه پاسخ

1780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 41374 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه ...
آزمون پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای با 3500 سوال به همراه پاسخ

3500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12625 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه ...
آزمون رنگ کردن موی زنانه

رنگ کردن موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه فنی و حرفه ای با 340 سوال به همراه پاسخ

340 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16586 0 شرکت در آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه ...
آزمون پیرایشگر موهای زائد با موم

پیرایشگر موهای زائد با موم

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم فنی و حرفه ای با 638 سوال به همراه پاسخ

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8269 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم ...
آزمون پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات)

پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات) فنی و حرفه ای با 1156 سوال به همراه پاسخ

1156 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9714 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات) ...
آزمون بافت موی زنانه

بافت موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین بافت موی زنانه فنی و حرفه ای با 360 سوال به همراه پاسخ

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12435 0 شرکت در آزمون آنلاین بافت موی زنانه ...
آزمون متعادل ساز چهره زنانه

متعادل ساز چهره زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه فنی و حرفه ای با 2490 سوال به همراه پاسخ

2490 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 42412 0 شرکت در آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه ...
آزمون دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) فنی و حرفه ای با 269 سوال به همراه پاسخ

269 سوال با پاسخ
آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی

کلاه گیس باف با موی طبیعی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی فنی و حرفه ای با 480 سوال به همراه پاسخ

480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2929 0 شرکت در آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی ...
آزمون خودآرایی زنانه

خودآرایی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین خودآرایی زنانه فنی و حرفه ای با 710 سوال به همراه پاسخ

710 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3746 0 شرکت در آزمون آنلاین خودآرایی زنانه ...
آزمون پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ
آزمون فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی فنی و حرفه ای با 110 سوال به همراه پاسخ

110 سوال با پاسخ
آزمون صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا)

صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا) فنی و حرفه ای با 1276 سوال به همراه پاسخ

1276 سوال با پاسخ
آزمون استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن)

استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن) فنی و حرفه ای با 494 سوال به همراه پاسخ

494 سوال با پاسخ
آزمون اکستنشن مژه + جزوه

اکستنشن مژه + جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین اکستنشن مژه + جزوه فنی و حرفه ای با 692 سوال به همراه پاسخ

692 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 23285 0 شرکت در آزمون آنلاین اکستنشن مژه + جزوه ...
آزمون متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد)

متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد) فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
آزمون آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 91130 1852 شرکت در آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) ...
آزمون پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات)

پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات) فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 29846 1144 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات) ...
آزمون کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه فنی و حرفه ای با 476 سوال به همراه پاسخ

476 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 62027 3219 شرکت در آزمون آنلاین کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه ...
آزمون پاکسازی پوست صورت زنانه

پاکسازی پوست صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه فنی و حرفه ای با 175 سوال به همراه پاسخ

175 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 64232 3565 شرکت در آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه ...
آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه فنی و حرفه ای با 280 سوال به همراه پاسخ

280 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 38127 1111 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه ...
آزمون آرایشگر ناخن [اصل سوالات]

آرایشگر ناخن [اصل سوالات]

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر ناخن [اصل سوالات] فنی و حرفه ای با 344 سوال به همراه پاسخ

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 58180 2609 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر ناخن [اصل سوالات] ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) فنی و حرفه ای با 1660 سوال به همراه پاسخ

1660 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 66028 0 شرکت در آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) ...
آزمون کاربر ماساژ

کاربر ماساژ

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین کاربر ماساژ فنی و حرفه ای با 820 سوال به همراه پاسخ

820 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9824 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر ماساژ ...
آزمون رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
آزمون مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
آزمون امدادگر حوادث

امدادگر حوادث

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین امدادگر حوادث فنی و حرفه ای با 675 سوال به همراه پاسخ

675 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10122 0 شرکت در آزمون آنلاین امدادگر حوادث ...
آزمون ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین ماساژ سوئدی فنی و حرفه ای با 693 سوال به همراه پاسخ

693 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6586 0 شرکت در آزمون آنلاین ماساژ سوئدی ...
آزمون ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین ماساژ تایلندی فنی و حرفه ای با 153 سوال به همراه پاسخ

153 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5478 0 شرکت در آزمون آنلاین ماساژ تایلندی ...
آزمون ماساژ شمع

ماساژ شمع

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین ماساژ شمع فنی و حرفه ای با 205 سوال به همراه پاسخ

205 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4423 0 شرکت در آزمون آنلاین ماساژ شمع ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 فنی و حرفه ای با 3275 سوال به همراه پاسخ

3275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16918 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 ...
آزمون شیرینی پز درجه 1

شیرینی پز درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 فنی و حرفه ای با 456 سوال به همراه پاسخ

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9338 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 ...
آزمون متصدی کافی شاپ

متصدی کافی شاپ

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای با 968 سوال به همراه پاسخ

968 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 13426 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ ...
آزمون آشپزی درجه 1

آشپزی درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 فنی و حرفه ای با 621 سوال به همراه پاسخ

621 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11607 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 ...
آزمون آشپزی درجه 2

آشپزی درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10893 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 ...
آزمون کیک ساز و ترساز

کیک ساز و ترساز

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز فنی و حرفه ای با 1440 سوال به همراه پاسخ

1440 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 22769 0 شرکت در آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز ...
آزمون دسر ساز بین المللی

دسر ساز بین المللی

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی فنی و حرفه ای با 350 سوال به همراه پاسخ

350 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4513 0 شرکت در آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی ...
آزمون آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 318 سوال به همراه پاسخ

318 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8562 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5311 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای فنی و حرفه ای با 546 سوال به همراه پاسخ

546 سوال با پاسخ
آزمون شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته) فنی و حرفه ای با 780 سوال به همراه پاسخ

780 سوال با پاسخ
آزمون سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) فنی و حرفه ای با 191 سوال به همراه پاسخ

191 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7542 0 شرکت در آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) ...
آزمون تولیدکننده سوسیس و کالباس

تولیدکننده سوسیس و کالباس

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس فنی و حرفه ای با 94 سوال به همراه پاسخ

94 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7132 0 شرکت در آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس ...
آزمون کباب زن و تخته کار

کباب زن و تخته کار

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین کباب زن و تخته کار فنی و حرفه ای با 141 سوال به همراه پاسخ

141 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16897 0 شرکت در آزمون آنلاین کباب زن و تخته کار ...
آزمون آشپزی مخصوص روز

آشپزی مخصوص روز

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی مخصوص روز فنی و حرفه ای با 220 سوال به همراه پاسخ

220 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6480 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی مخصوص روز ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات حقوقی

آزمون متصدی معاملات املاک

متصدی معاملات املاک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات حقوقی

آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک فنی و حرفه ای با 413 سوال به همراه پاسخ

413 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 32830 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات آموزشی

آزمون پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس) فنی و حرفه ای با 2469 سوال به همراه پاسخ

2469 سوال با پاسخ
آزمون آزمونگر (فنی و حرفه ای)

آزمونگر (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 237 سوال به همراه پاسخ

237 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16639 0 شرکت در آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) ...
آزمون مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مربی مهدکودک فنی و حرفه ای با 513 سوال به همراه پاسخ

513 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7185 0 شرکت در آزمون آنلاین مربی مهدکودک ...
آزمون مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 834 سوال به همراه پاسخ

834 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2971 0 شرکت در آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای ...
آزمون مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده فنی و حرفه ای با 1030 سوال به همراه پاسخ

1030 سوال با پاسخ
آزمون سخنرانی حرفه ای

سخنرانی حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین سخنرانی حرفه ای فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8914 0 شرکت در آزمون آنلاین سخنرانی حرفه ای ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab فنی و حرفه ای با 1394 سوال به همراه پاسخ

1394 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5249 0 شرکت در آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون کاربر اتوماسیون اداری

کاربر اتوماسیون اداری

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای با 861 سوال به همراه پاسخ

861 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15234 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری ...
آزمون کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator فنی و حرفه ای با 445 سوال به همراه پاسخ

445 سوال با پاسخ
آزمون متلب (فنی و حرفه ای)

متلب (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 410 سوال به همراه پاسخ

410 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4254 0 شرکت در آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) ...
آزمون افتر افکت (After Effects)

افتر افکت (After Effects)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین افتر افکت (After Effects) فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6202 0 شرکت در آزمون آنلاین افتر افکت (After Effects) ...
آزمون کارور پریمیر (Adobe Premiere)

کارور پریمیر (Adobe Premiere)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کارور پریمیر (Adobe Premiere) فنی و حرفه ای با 285 سوال به همراه پاسخ

285 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8262 0 شرکت در آزمون آنلاین کارور پریمیر (Adobe Premiere) ...
آزمون نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای

نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 684 سوال به همراه پاسخ

684 سوال با پاسخ
آزمون پایتون (python)

پایتون (python)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین پایتون (python) فنی و حرفه ای با 238 سوال به همراه پاسخ

238 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14135 0 شرکت در آزمون آنلاین پایتون (python) ...
آزمون توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MySQL

توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MySQL

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MySQL فنی و حرفه ای با 245 سوال به همراه پاسخ

245 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6448 0 شرکت در آزمون آنلاین توسعه دهنده صفحات وب با PHP و MySQL ...
آزمون html

html

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین html فنی و حرفه ای با 240 سوال به همراه پاسخ

240 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8505 0 شرکت در آزمون آنلاین html ...
آزمون پایتون فنی و حرفه ای

پایتون فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین پایتون فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 238 سوال به همراه پاسخ

238 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14023 0 شرکت در آزمون آنلاین پایتون فنی و حرفه ای ...
آزمون تکنسین شبکه های بی سیم

تکنسین شبکه های بی سیم

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین تکنسین شبکه های بی سیم فنی و حرفه ای با 440 سوال به همراه پاسخ

440 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7885 0 شرکت در آزمون آنلاین تکنسین شبکه های بی سیم ...
آزمون تولیدکننده چند رسانه ای

تولیدکننده چند رسانه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین تولیدکننده چند رسانه ای فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4108 0 شرکت در آزمون آنلاین تولیدکننده چند رسانه ای ...
آزمون تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری فنی و حرفه ای با 318 سوال به همراه پاسخ

318 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6964 0 شرکت در آزمون آنلاین تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور اداری

آزمون بایگان

بایگان

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین بایگان فنی و حرفه ای با 201 سوال به همراه پاسخ

201 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3666 0 شرکت در آزمون آنلاین بایگان ...
آزمون مسئول دفتر (منشی گری)

مسئول دفتر (منشی گری)

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین مسئول دفتر (منشی گری) فنی و حرفه ای با 197 سوال به همراه پاسخ

197 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4459 0 شرکت در آزمون آنلاین مسئول دفتر (منشی گری) ...
آزمون سرپرست دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین سرپرست دبیرخانه فنی و حرفه ای با 295 سوال به همراه پاسخ

295 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3556 0 شرکت در آزمون آنلاین سرپرست دبیرخانه ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هتلداری

آزمون متصدی پذیرش هتل

متصدی پذیرش هتل

دسته: گروه خدمات | شاخه: هتلداری

آزمون آنلاین متصدی پذیرش هتل فنی و حرفه ای با 275 سوال به همراه پاسخ

275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3712 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی پذیرش هتل ...