آزمون‌های مربوط به شاخه: حسابداری

آزمون حسابداری خرید و فروش

حسابداری خرید و فروش

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری خرید و فروش فنی و حرفه ای با 95 سوال به همراه پاسخ

95 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3890 0 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری خرید و فروش ...
آزمون حسابدار عمومی مقدماتی

حسابدار عمومی مقدماتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابدار عمومی مقدماتی فنی و حرفه ای با 1251 سوال به همراه پاسخ

1251 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 20635 622 شرکت در آزمون آنلاین حسابدار عمومی مقدماتی ...
آزمون حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری صنعتی فنی و حرفه ای با 925 سوال به همراه پاسخ

925 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2977 244 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری صنعتی ...
آزمون حسابداری تکمیلی پیشرفته

حسابداری تکمیلی پیشرفته

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته فنی و حرفه ای با 650 سوال به همراه پاسخ

650 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4467 87 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته ...
آزمون حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای با 555 سوال به همراه پاسخ

555 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9009 188 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد ...
آزمون رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی فنی و حرفه ای با 470 سوال به همراه پاسخ

470 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5958 197 شرکت در آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون راهنمای گردشگری سلامت

راهنمای گردشگری سلامت

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای با 566 سوال به همراه پاسخ

566 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2738 0 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت ...
آزمون مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی

مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی فنی و حرفه ای با 1660 سوال به همراه پاسخ

1660 سوال با پاسخ
آزمون مدیر تور

مدیر تور

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین مدیر تور فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4154 0 شرکت در آزمون آنلاین مدیر تور ...
آزمون اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی)

اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی)

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی) فنی و حرفه ای با 89 سوال به همراه پاسخ

89 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2727 104 شرکت در آزمون آنلاین اکوتوریسم (راهنمای طبیعت گردی) ...
آزمون راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای با 74 سوال به همراه پاسخ

74 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5202 168 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری ...
آزمون راهنمای محلی

راهنمای محلی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای محلی فنی و حرفه ای با 57 سوال به همراه پاسخ

57 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3257 78 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای محلی ...
آزمون راهنمای موزه

راهنمای موزه

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای موزه فنی و حرفه ای با 69 سوال به همراه پاسخ

69 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3262 149 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای موزه ...
آزمون راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای با 48 سوال به همراه پاسخ

48 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4725 304 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آرایشگر دائم صورت زنانه

آرایشگر دائم صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه فنی و حرفه ای با 740 سوال به همراه پاسخ

740 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15889 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه ...
آزمون آرایشگر موی زنانه (شینیون)

آرایشگر موی زنانه (شینیون)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه (شینیون) فنی و حرفه ای با 1780 سوال به همراه پاسخ

1780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 19739 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه (شینیون) ...
آزمون پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای با 3275 سوال به همراه پاسخ

3275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7389 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه ...
آزمون رنگ کردن موی زنانه

رنگ کردن موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10168 0 شرکت در آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه ...
آزمون پیرایشگر موهای زائد با موم

پیرایشگر موهای زائد با موم

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم فنی و حرفه ای با 638 سوال به همراه پاسخ

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6177 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم ...
آزمون پیرایش مردانه - درجه 1

پیرایش مردانه - درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 1 فنی و حرفه ای با 734 سوال به همراه پاسخ

734 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6380 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 1 ...
آزمون بافت موی زنانه

بافت موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین بافت موی زنانه فنی و حرفه ای با 360 سوال به همراه پاسخ

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5628 0 شرکت در آزمون آنلاین بافت موی زنانه ...
آزمون متعادل ساز چهره زنانه

متعادل ساز چهره زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه فنی و حرفه ای با 2490 سوال به همراه پاسخ

2490 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 22674 0 شرکت در آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه ...
آزمون دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) فنی و حرفه ای با 269 سوال به همراه پاسخ

269 سوال با پاسخ
آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی

کلاه گیس باف با موی طبیعی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی فنی و حرفه ای با 480 سوال به همراه پاسخ

480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1905 0 شرکت در آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی ...
آزمون خودآرایی زنانه

خودآرایی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین خودآرایی زنانه فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1733 0 شرکت در آزمون آنلاین خودآرایی زنانه ...
آزمون پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ
آزمون فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی فنی و حرفه ای با 110 سوال به همراه پاسخ

110 سوال با پاسخ
آزمون آرایش و پیرایش زنانه

آرایش و پیرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 55723 1464 شرکت در آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه ...
آزمون پیرایش مردانه - درجه 2

پیرایش مردانه - درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 2 فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 19228 787 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 2 ...
آزمون کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه فنی و حرفه ای با 476 سوال به همراه پاسخ

476 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 45325 2358 شرکت در آزمون آنلاین کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه ...
آزمون پاکسازی پوست صورت زنانه

پاکسازی پوست صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه فنی و حرفه ای با 175 سوال به همراه پاسخ

175 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 45077 2659 شرکت در آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه ...
آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه فنی و حرفه ای با 280 سوال به همراه پاسخ

280 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 24497 813 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه ...
آزمون آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای با 344 سوال به همراه پاسخ

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 38669 1859 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر ناخن ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) فنی و حرفه ای با 1542 سوال به همراه پاسخ

1542 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 40648 0 شرکت در آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) ...
آزمون کاربر ماساژ

کاربر ماساژ

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین کاربر ماساژ فنی و حرفه ای با 617 سوال به همراه پاسخ

617 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5421 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر ماساژ ...
آزمون رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
آزمون مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
آزمون امدادگر حوادث

امدادگر حوادث

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین امدادگر حوادث فنی و حرفه ای با 675 سوال به همراه پاسخ

675 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5859 0 شرکت در آزمون آنلاین امدادگر حوادث ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 فنی و حرفه ای با 3275 سوال به همراه پاسخ

3275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10902 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 ...
آزمون شیرینی پز درجه 1

شیرینی پز درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 فنی و حرفه ای با 456 سوال به همراه پاسخ

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5697 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 ...
آزمون متصدی کافی شاپ

متصدی کافی شاپ

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای با 968 سوال به همراه پاسخ

968 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8822 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ ...
آزمون آشپزی درجه 1

آشپزی درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 فنی و حرفه ای با 621 سوال به همراه پاسخ

621 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6690 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 ...
آزمون آشپزی درجه 2

آشپزی درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7318 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 ...
آزمون کیک ساز و ترساز

کیک ساز و ترساز

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز فنی و حرفه ای با 1440 سوال به همراه پاسخ

1440 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12443 0 شرکت در آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز ...
آزمون دسر ساز بین المللی

دسر ساز بین المللی

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی فنی و حرفه ای با 231 سوال به همراه پاسخ

231 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3073 0 شرکت در آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی ...
آزمون آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 318 سوال به همراه پاسخ

318 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4347 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3213 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای فنی و حرفه ای با 197 سوال به همراه پاسخ

197 سوال با پاسخ
آزمون شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته) فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
آزمون سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4775 0 شرکت در آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) ...
آزمون تولیدکننده سوسیس و کالباس

تولیدکننده سوسیس و کالباس

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس فنی و حرفه ای با 94 سوال به همراه پاسخ

94 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4919 0 شرکت در آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس ...
آزمون کباب زن و تخته کار

کباب زن و تخته کار

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین کباب زن و تخته کار فنی و حرفه ای با 141 سوال به همراه پاسخ

141 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14865 0 شرکت در آزمون آنلاین کباب زن و تخته کار ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات حقوقی

آزمون متصدی معاملات املاک

متصدی معاملات املاک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات حقوقی

آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک فنی و حرفه ای با 413 سوال به همراه پاسخ

413 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 17990 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات آموزشی

آزمون پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس) فنی و حرفه ای با 2204 سوال به همراه پاسخ

2204 سوال با پاسخ
آزمون آزمونگر (فنی و حرفه ای)

آزمونگر (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 237 سوال به همراه پاسخ

237 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 13286 0 شرکت در آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) ...
آزمون مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مربی مهدکودک فنی و حرفه ای با 513 سوال به همراه پاسخ

513 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4222 0 شرکت در آزمون آنلاین مربی مهدکودک ...
آزمون مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 834 سوال به همراه پاسخ

834 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1687 0 شرکت در آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای ...
آزمون مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده فنی و حرفه ای با 1030 سوال به همراه پاسخ

1030 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab فنی و حرفه ای با 1394 سوال به همراه پاسخ

1394 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3482 0 شرکت در آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون کاربر اتوماسیون اداری

کاربر اتوماسیون اداری

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای با 861 سوال به همراه پاسخ

861 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9880 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری ...
آزمون کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator فنی و حرفه ای با 445 سوال به همراه پاسخ

445 سوال با پاسخ
آزمون متلب (فنی و حرفه ای)

متلب (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 250 سوال به همراه پاسخ

250 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3373 0 شرکت در آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) ...
آزمون افتر افکت (After Effects)

افتر افکت (After Effects)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین افتر افکت (After Effects) فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4517 0 شرکت در آزمون آنلاین افتر افکت (After Effects) ...
آزمون کارور پریمیر (Adobe Premiere)

کارور پریمیر (Adobe Premiere)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کارور پریمیر (Adobe Premiere) فنی و حرفه ای با 285 سوال به همراه پاسخ

285 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5919 0 شرکت در آزمون آنلاین کارور پریمیر (Adobe Premiere) ...
آزمون نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای

نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین نمونه سوالات وردپرس (wordpress) فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 684 سوال به همراه پاسخ

684 سوال با پاسخ
آزمون برنامه نویسی پایتون (python)

برنامه نویسی پایتون (python)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین برنامه نویسی پایتون (python) فنی و حرفه ای با 65 سوال به همراه پاسخ

65 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12118 0 شرکت در آزمون آنلاین برنامه نویسی پایتون (python) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور اداری

آزمون بایگان

بایگان

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین بایگان فنی و حرفه ای با 201 سوال به همراه پاسخ

201 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2307 0 شرکت در آزمون آنلاین بایگان ...
آزمون مسئول دفتر

مسئول دفتر

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین مسئول دفتر فنی و حرفه ای با 197 سوال به همراه پاسخ

197 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2592 0 شرکت در آزمون آنلاین مسئول دفتر ...
آزمون سرپرست دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین سرپرست دبیرخانه فنی و حرفه ای با 295 سوال به همراه پاسخ

295 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2432 0 شرکت در آزمون آنلاین سرپرست دبیرخانه ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هتلداری

آزمون کارمند پذیرش هتل

کارمند پذیرش هتل

دسته: گروه خدمات | شاخه: هتلداری

آزمون آنلاین کارمند پذیرش هتل فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1757 0 شرکت در آزمون آنلاین کارمند پذیرش هتل ...