آزمون‌های مربوط به شاخه: حسابداری

آزمون حسابدار عمومی مقدماتی

حسابدار عمومی مقدماتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابدار عمومی مقدماتی فنی و حرفه ای با 1251 سوال به همراه پاسخ

1251 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8599 308 شرکت در آزمون آنلاین حسابدار عمومی مقدماتی ...
آزمون حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری صنعتی فنی و حرفه ای با 925 سوال به همراه پاسخ

925 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1605 78 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری صنعتی ...
آزمون حسابداری تکمیلی پیشرفته

حسابداری تکمیلی پیشرفته

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته فنی و حرفه ای با 650 سوال به همراه پاسخ

650 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2145 53 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی پیشرفته ...
آزمون حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای با 555 سوال به همراه پاسخ

555 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4934 95 شرکت در آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد ...
آزمون رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

دسته: مدیریت و خدمات | شاخه: حسابداری

آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی فنی و حرفه ای با 470 سوال به همراه پاسخ

470 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2966 124 شرکت در آزمون آنلاین رایانه کار حسابدار مالی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون راهنمای طبیعت گردی

راهنمای طبیعت گردی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای طبیعت گردی فنی و حرفه ای با 89 سوال به همراه پاسخ

89 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1260 40 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای طبیعت گردی ...
آزمون راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای با 74 سوال به همراه پاسخ

74 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2746 100 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای عمومی گردشگری ...
آزمون راهنمای محلی

راهنمای محلی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای محلی فنی و حرفه ای با 57 سوال به همراه پاسخ

57 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1510 44 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای محلی ...
آزمون راهنمای موزه

راهنمای موزه

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای موزه فنی و حرفه ای با 69 سوال به همراه پاسخ

69 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1583 91 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای موزه ...
آزمون راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای با 48 سوال به همراه پاسخ

48 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2126 206 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری فرهنگی ...
آزمون راهنمای گردشگری سلامت

راهنمای گردشگری سلامت

دسته: گروه خدمات | شاخه: راهنمای گردشگری

آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت فنی و حرفه ای با 566 سوال به همراه پاسخ

566 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1076 0 شرکت در آزمون آنلاین راهنمای گردشگری سلامت ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آرایش و پیرایش زنانه

آرایش و پیرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 21522 772 شرکت در آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه ...
آزمون پیرایش مردانه - درجه 2

پیرایش مردانه - درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 2 فنی و حرفه ای با 100 سوال به همراه پاسخ

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8265 358 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 2 ...
آزمون آرایشگر دائم صورت زنانه

آرایشگر دائم صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه فنی و حرفه ای با 690 سوال به همراه پاسخ

690 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7545 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر دائم صورت زنانه ...
آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه فنی و حرفه ای با 280 سوال به همراه پاسخ

280 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8908 294 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر ابرو و صورت زنانه ...
آزمون کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه (رنگ مو)

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه (رنگ مو)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه (رنگ مو) فنی و حرفه ای با 476 سوال به همراه پاسخ

476 سوال با پاسخ
آزمون آرایشگر موی زنانه

آرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای با 1780 سوال به همراه پاسخ

1780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6562 0 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر موی زنانه ...
آزمون پاکسازی پوست صورت زنانه

پاکسازی پوست صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه فنی و حرفه ای با 175 سوال به همراه پاسخ

175 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 19726 1239 شرکت در آزمون آنلاین پاکسازی پوست صورت زنانه ...
آزمون آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای با 344 سوال به همراه پاسخ

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14308 790 شرکت در آزمون آنلاین آرایشگر ناخن ...
آزمون پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای با 3275 سوال به همراه پاسخ

3275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2843 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موی زنانه ...
آزمون رنگ کردن موی زنانه

رنگ کردن موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4369 0 شرکت در آزمون آنلاین رنگ کردن موی زنانه ...
آزمون پیرایشگر موهای زائد با موم

پیرایشگر موهای زائد با موم

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم فنی و حرفه ای با 428 سوال به همراه پاسخ

428 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3650 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایشگر موهای زائد با موم ...
آزمون پیرایش مردانه - درجه 1

پیرایش مردانه - درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 1 فنی و حرفه ای با 734 سوال به همراه پاسخ

734 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2162 0 شرکت در آزمون آنلاین پیرایش مردانه - درجه 1 ...
آزمون بافت موی زنانه

بافت موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین بافت موی زنانه فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1673 0 شرکت در آزمون آنلاین بافت موی زنانه ...
آزمون متعادل ساز چهره زنانه

متعادل ساز چهره زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه فنی و حرفه ای با 2170 سوال به همراه پاسخ

2170 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6504 0 شرکت در آزمون آنلاین متعادل ساز چهره زنانه ...
آزمون دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) فنی و حرفه ای با 269 سوال به همراه پاسخ

269 سوال با پاسخ
آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی

کلاه گیس باف با موی طبیعی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی فنی و حرفه ای با 480 سوال به همراه پاسخ

480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1011 0 شرکت در آزمون آنلاین کلاه گیس باف با موی طبیعی ...
آزمون خودآرایی زنانه

خودآرایی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین خودآرایی زنانه فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1017 0 شرکت در آزمون آنلاین خودآرایی زنانه ...
آزمون پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

آزمون آنلاین پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار)

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) فنی و حرفه ای با 1542 سوال به همراه پاسخ

1542 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11482 0 شرکت در آزمون آنلاین HSE (ایمنی و بهداشت محیط کار) ...
آزمون کاربر ماساژ

کاربر ماساژ

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین کاربر ماساژ فنی و حرفه ای با 617 سوال به همراه پاسخ

617 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1465 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر ماساژ ...
آزمون رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
آزمون مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms فنی و حرفه ای با 150 سوال به همراه پاسخ

150 سوال با پاسخ
آزمون امدادگر حوادث

امدادگر حوادث

دسته: گروه خدمات | شاخه: بهداشت و ایمنی

آزمون آنلاین امدادگر حوادث فنی و حرفه ای با 675 سوال به همراه پاسخ

675 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3450 0 شرکت در آزمون آنلاین امدادگر حوادث ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 فنی و حرفه ای با 3275 سوال به همراه پاسخ

3275 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4723 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 2 ...
آزمون شیرینی پز درجه 1

شیرینی پز درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 فنی و حرفه ای با 456 سوال به همراه پاسخ

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2026 0 شرکت در آزمون آنلاین شیرینی پز درجه 1 ...
آزمون متصدی کافی شاپ

متصدی کافی شاپ

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای با 546 سوال به همراه پاسخ

546 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3300 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ ...
آزمون آشپزی درجه 1

آشپزی درجه 1

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 فنی و حرفه ای با 621 سوال به همراه پاسخ

621 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2099 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 1 ...
آزمون آشپزی درجه 2

آشپزی درجه 2

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2768 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپزی درجه 2 ...
آزمون کیک ساز و ترساز

کیک ساز و ترساز

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز فنی و حرفه ای با 293 سوال به همراه پاسخ

293 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4303 0 شرکت در آزمون آنلاین کیک ساز و ترساز ...
آزمون دسر ساز بین المللی

دسر ساز بین المللی

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی فنی و حرفه ای با 231 سوال به همراه پاسخ

231 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1478 0 شرکت در آزمون آنلاین دسر ساز بین المللی ...
آزمون آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 318 سوال به همراه پاسخ

318 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1493 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز سنتی (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) فنی و حرفه ای با 165 سوال به همراه پاسخ

165 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1313 0 شرکت در آزمون آنلاین آشپز ملل (فنی و حرفه‌ای) ...
آزمون آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین آشپز غذاهای فوری (فست فود) فنی و حرفه‌‌ای فنی و حرفه ای با 197 سوال به همراه پاسخ

197 سوال با پاسخ
آزمون شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین شیرینی پز شیرینی های خشک (مقدماتی و پیشرفته) فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
آزمون سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1995 0 شرکت در آزمون آنلاین سالادسازی و اردوسازی (فینگرفود) ...
آزمون تولیدکننده سوسیس و کالباس

تولیدکننده سوسیس و کالباس

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات تغذیه ای

آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس فنی و حرفه ای با 94 سوال به همراه پاسخ

94 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2343 0 شرکت در آزمون آنلاین تولیدکننده سوسیس و کالباس ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات حقوقی

آزمون متصدی معاملات املاک

متصدی معاملات املاک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات حقوقی

آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک فنی و حرفه ای با 413 سوال به همراه پاسخ

413 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5814 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی معاملات املاک ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: خدمات آموزشی

آزمون پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین پداگوژی (مربیگری عمومی - فنون تدریس) فنی و حرفه ای با 2204 سوال به همراه پاسخ

2204 سوال با پاسخ
آزمون آزمونگر (فنی و حرفه ای)

آزمونگر (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 237 سوال به همراه پاسخ

237 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8670 0 شرکت در آزمون آنلاین آزمونگر (فنی و حرفه ای) ...
آزمون مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مربی مهدکودک فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1301 0 شرکت در آزمون آنلاین مربی مهدکودک ...
آزمون مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 834 سوال به همراه پاسخ

834 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 593 0 شرکت در آزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای ...
آزمون مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

دسته: گروه خدمات | شاخه: خدمات آموزشی

آزمون آنلاین مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده فنی و حرفه ای با 1030 سوال به همراه پاسخ

1030 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور مالی و بازرگانی

آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab فنی و حرفه ای با 1394 سوال به همراه پاسخ

1394 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1677 0 شرکت در آزمون آنلاین کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون کاربر اتوماسیون اداری

کاربر اتوماسیون اداری

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای با 861 سوال به همراه پاسخ

861 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3391 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر اتوماسیون اداری ...
آزمون کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر گرافیک ایلوستریتورAdobe Illustrator فنی و حرفه ای با 445 سوال به همراه پاسخ

445 سوال با پاسخ
آزمون متلب (فنی و حرفه ای)

متلب (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه خدمات | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 250 سوال به همراه پاسخ

250 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1963 0 شرکت در آزمون آنلاین متلب (فنی و حرفه ای) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور اداری

آزمون بایگان

بایگان

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین بایگان فنی و حرفه ای با 201 سوال به همراه پاسخ

201 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1084 0 شرکت در آزمون آنلاین بایگان ...
آزمون مسئول دفتر

مسئول دفتر

دسته: گروه خدمات | شاخه: امور اداری

آزمون آنلاین مسئول دفتر فنی و حرفه ای با 197 سوال به همراه پاسخ

197 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1157 0 شرکت در آزمون آنلاین مسئول دفتر ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: هتلداری

آزمون کارمند پذیرش هتل

کارمند پذیرش هتل

دسته: گروه خدمات | شاخه: هتلداری

آزمون آنلاین کارمند پذیرش هتل فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 878 0 شرکت در آزمون آنلاین کارمند پذیرش هتل ...