آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

آزمون آنلاین تستی آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) با 100 سوال به همراه پاسخ صحیح

تعداد سوالات 100
بازدید 88263
شرکت‌کننده 1829

نمونه سوالات

سوال 1: درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ رﻓﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ؟

سفید مو

اسیدهای غیراشباع

کرم محلول در آب

زمینه رنگ

سوال 2: اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را دارد؟

60 درصد

70 درصد

65 درصد

هیچکدام

سوال 3: ﭘﻴﻠﻨﮓ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟

از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎي زاﻳﺪ ﺻﻮرت

ﻣﺎﺳﺎژ دادن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﺸﺮ ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻮﺳﺖ

ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮﻫﺎي زاﻳﺪ

سوال 4: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ اراﻳﺸﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از ﺗﺮاوﺷﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪن وازﻟﻴﻦ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺪه از اﻟﻜﻞ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم

سوال 5: وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻠﺰي را روي ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ؟

10 دقیقه

2 تا 3 دقیقه

5 دقیقه

5 تا 7 دقیقه

سوال 6: دﺋﻮدوراﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ

ﻧﻮﻋﻲ ادﻛﻠﻦ اﺳﺖ

ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺼﻮص عروس اﺳﺖ

اﺳﭙﺮي ﺿﺪ ﻏﺮق اﺳﺖ

سوال 7: ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﭼﺸﻢ از ﭼﻪ ﻣﺎده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟

اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ

اب ژاول

ید

آب و الکل

سوال 8: ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ درﺳﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ؟

زﻳﺮا ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر را ﻛﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد

ﭼﻮن اﻧﺴﺎن را ﺷﺎداب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﭼﻮن ﻗﺪ ﻣﺸﺘﺮي را ﺗﻨظیم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

سوال 9: ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﻟﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل واﻳﺘﻜﺲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ؟

5 دقیقه

2 تا 10 دقیقه

10دقیقه

3 دقیقه

سوال 10: سه ﻣﻮرد از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺪز ﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- زﺧﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدن- ﭼﺎﻗﻲ

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن-ﭘﺮﺧﻮري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ- ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ

رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ- ﻣﻮي ﺳﺮ- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ- ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻣژه

درباره آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

آزمون آرایشگری زنانه در شاخه  آرایش و پیرایش زیر مجموعه گروه خدمات فنی و حرفه ای کشور

نمونه سوال های دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری

 

اگر شما قصد دارید تا در شاخه آرایشگری زنانه مدرک معتبری دریافت کنید. باید علاوه بر گذراندن دوره های فنی و حرفه ای باید در آزمون مربوطه نیز نمره قبولی را کسب نمایید. نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی حرفه ای به عنوان منبع برای آشنایی با آزمون و یافتن آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های فنی حرفه ای است.

 

مخاطبان این دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط

کلیه علاقه مندان به فعالیت در حوزه آرایشگری زنانه

 

بازار کار

آرایشگاه های زنانه

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه از شما یک حرفه ای می سازد

 

با وجود آنکه آزمون آرایشگری زنانه فنی حرفه ای، سختی های مربوط به خودش را دارد اما نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه این امکان را برای متقاضیان این رشته فراهم می آورد تا با مطالعه این مجموعه علاوه بر سنجیدن مهارت های خود برای شرکت در آزمون، میزان قبولی خود را تا حد بسیار بالایی افزایش دهند.

 

 این نمونه سوالات قابل استفاده برای تمامی داوطلبان و هنرجویانی است که قصد شرکت در دوره های آموزشی ادواری و همچنین آزمون آرایشگری زنانه فنی حرفه ای را دارد می باشد.

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه همراه با جواب

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه با جواب همان گونه که از نامش برمی آید از جمله کامل ترین و تخصصی ترین سوالات تستی است که به همراه جواب در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده می شود.

 

 محتویات موجود در این مجموعه موارد زیر می باشد:

• مهم ترین نمونه سوالات دوره های پیشین

• سوالات تستی آزمون های قبل همراه با جواب

• سوالات آزمون ادواری همراه با جواب

 

موفقیت شما را در آزمون آرایشگری زنانه آرزومندیم ❤️

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

طیبه ب: سوالات آزمون آنلاین با سوالات دانلودی پی دی اف یکسانه
پاسخ آزمونیا

سلام و درود. خیر سوالات آنلاین و سوالات pdf در بعضی آزمون ها، مثل این آزمون با هم فرق دارند

معصومه جعفری: سلام. اینجا شما ارزونترین فایل سوالارو گزاشتین.مرسی

اطلاعات استاندارد آرایشگر و پیرایشگر زنانه

عنوان فارسی: آرایشگر و پیرایشگر زنانه
عنوان لاتین: Hair dressing and hair cutting for women
خوشه: خدمات
گروه: مراقبت و زیبایی
کد استاندارد: 5-70/23/1/3
پیش نیاز: ندارد

آزمون های مرتبط

آزمون آرایشگر دائم صورت زنانه

آرایشگر دائم صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

820 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه

آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایشگر موی زنانه

پیرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

3500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون رنگ کردن موی زنانه

رنگ کردن موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

340 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایشگر موهای زائد با موم

پیرایشگر موهای زائد با موم

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات)

پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1156 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون بافت موی زنانه

بافت موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون متعادل ساز چهره زنانه

متعادل ساز چهره زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

2490 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

269 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی

کلاه گیس باف با موی طبیعی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون خودآرایی زنانه

خودآرایی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

710 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

120 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

110 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا)

صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1276 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن)

استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

494 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون اکستنشن مژه + جزوه

اکستنشن مژه + جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

692 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد)

متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

150 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات)

پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

476 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پاکسازی پوست صورت زنانه

پاکسازی پوست صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

175 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

280 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آرایشگر ناخن [اصل سوالات]

آرایشگر ناخن [اصل سوالات]

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آزمون آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه فنی و حرفه ای سوالات تستی آرایش و پیرایش زنانه دانلود سوالات آرایش و پیرایش زنانه فنی حرفه ای آزمون آرایشگری زنانه آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی آرایشگری زنانه آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای آزمون تستی آزمون تستی آرایشگری زنانه آزمون دوره های چاپ آزمون دوره های فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون من آزمون مهارت های فنی و حرفه ای امتحان تستی امتحان تستی آرایشگری زنانه آرایشگری زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای با جواب دانلود نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی حرفه ای نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای نمونه سوالات آرایشگری زنانه ارشاد کتاب مجموعه سوالات آرایشگری زنانه دانلود رایگان کتاب آرایشگری زنانه خرید کتاب آرایشگری زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری آرایشگری زنانه نمونه سوالات فنی حرفه ای آرایشگری زنانه آزمون عملی آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای تست انلاین ارایشگری ازمون انلاین ارایش و پیرایش زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری فنی و حرفه ای زنانه نمونه سوالات ارایش پیرایش زنانه با جواب تست انلاین ارایشگری نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه با جواب تست آرایش و پیرایش زنانه نمونه سوال ارایش پیرایش زنانه نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه فاطمه باستانی با جواب