نمونه سوالات آداب

دانلود (pdf) نمونه سوالات تستی آداب (سال 1402)

دانلود فایل سوالات تستی آداب به همراه پاسخ صحیح - دانلود نمونه سوالات ادواری آداب

تعداد سوالات 3900
تعداد فایل 11

نمونه سوالات

سوال 1: ﺧﻄﺮات اﺻﻠﯽ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﺪام ﯾﮏ ازﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ

آﺗﺶﺳﻮزی- ﺻﺎﻋﻘﻪ

ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب درﯾﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺗﺮﮐﯿﺪن ﻟﻮﻟﻪ آب و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮف و ﺑﺎران

سوال 2: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 7 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی اﻋﺘﺒﺎر

در زﻣﺎن وﻗﻮع اوﻟﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟

در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺧﺴﺎرت

ﻫﯿﭽﮑﺪام

سوال 3: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 21 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار....

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه ﻓﺴﺦ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سوال 4: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 23 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 5 روز از زﻣﺎن اﻃﻼع

اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ

سوال 5: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 15 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و اﻇﻬﺎر ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ..............

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً و ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼمﺷﺪه ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً و ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﺑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد

سوال 6: ﮐﻠﯿﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه

ﺷﺮط ﺧﻼف

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

سوال 7: ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﺷﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺮﻗﺖﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

50 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺧﺴﺎرت وارده اﺳﺖ

سوال 8: در ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ........... .

ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

سوال 9: ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ .......... اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ

ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در آن ﺻﺎدرﺷﺪه

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در آن ﺻﺎدرﺷﺪه

سوال 10: در ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ...................

اﻟﻒ) ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب) ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج) ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد و ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﺠﺪداً درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

د) ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ب و ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ."

محتوای فایل آداب

⭐️- 3100 سوال تستی دوره های پیشین آزمون آداب (31 آزمون از سال 96 تا 99) + پاسخنامه

⭐️- 800 سوال تستی آزمون آداب بیمه مرکزی + پاسخنامه

⭐️- شامل سوالات عمومی و کلیات، بیمه‌های زندگی و مقررات مربوط به آن، بیمه غیر زندگی و مقررات مربوط به آن

📌 قیمت منصفانه برای این آزمون اعمال شد

🔔 در راستای تحقق اهداف سایت که دسترسی آسان همه افراد کشور به سوالات فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح علمی کشور است، قیمت فایل‌های این آزمون با وجود کامل‌تر بودن نسبت به دیگر سایت ها، بر اساس محتوا و نوع آزمون‌ها تعیین شده است و از سایر سایت‌ها با قیمت منصفانه‌تری ارائه می‌شود.

راهنمای خرید فایل سوالات آداب

این صفحه برای دانلود فایل های آزمون است

فایل دانلود شده با فرمت فشرده zip است که برای خارج کردن آن از حالت فشرده نیاز به نصب نرم افزار اضافه نیست

فایل های اصلی با فرمت pdf است که قابلیت چاپ و یا خواندن در موبایل، تبلت و کامپیوتر را دارد

برای خرید از بخش سبز رنگ بالای صفحه بر روی کلید "خرید فایل" کلیک نمایید

پس از آن به صفحه پرداخت بانکی وارد خواهید شد و مبلغ درج شده را پرداخت کنید

پس از پرداخت مبلغ در صورت موفقی بودن تراکنش به صورت اتوماتیک همین صفحه برمیگردید

در بخش سبز رنگ گزینه خرید فایل به دانلود فایل تغییر می‌کند و می بایست بر روی "دانلود فایل" کلیک کنید

در مراجعه های بعدی برای دانلود فقط لازم است وارد سایت شده باشید

درباره آداب

اگر می خواهید دفتر بیمه راه اندازی کنید یا قصد گرفتن نمایندگی و کارگزاری بیمه را دارید ، اولین قدم برای اینکار شرکت در آزمون آداب می باشد. آزمون آداب توسط پژوهشکده بیمه و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و متقاضیان محترم این آزمون باید طبق زمانبندی اعلام شده، اول به صورت اینترنتی ثبت نام خود را مطابق شرایط اعلامی انجام دهند و سپس با دریافت کارت ورود به جلسه، در آزمون حضور یابند.

پس از برگزاری آزمون ، در صورتی که فرد نمره ۶۰ از ۱۰۰ را دریافت کند پذیرفته خواهد شد و می توانید حدود یک هفته بعد گواهینامه قبولی را دریافت نماید.

نمونه سوالات تستی آزمون آداب همراه با جواب

⭐️کامل ترین مجموعه سوالات بیمه مرکزی با پاسخ⭐️

 

محتویات فایل دوره های پیشین شامل موارد زیر می باشد

 

- سال ۱۳۹۹:

سولات آزمون خرداد سال ۹۹ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۸:

سولات آزمون خرداد سال ۹۸ آزمون آداب

سولات آزمون تیر سال ۹۸ آزمون آداب

سولات آزمون مرداد سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دی سال ۹۸ آزمون آداب+ پاسخنامه

سولات آزمون بهمن سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۷:

سولات آزمون اردیبهشت ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون تیر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مرداد ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دیماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون بهمن ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۶:

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب (نوبت دوم) + پاسخنامه

سولات آزمون تیر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دیماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

 

سولات آزمون بهمن ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

 

+ ۱۰ فایل شامل ۸۰۰ نمونه سوال بیمه مرکزی آداب 

 

منبع مطالعاتی برای آزمون آداب ، کتاب اصول ، مقررات و رشته های بیمه ای (کتاب جامع آموزش بیمه ویرایش جدید) می باشد و سرفصل های مطالعاتی نیز به شرح زیر هستند :

 • بیمه آتش سوزی و آیین نامه ۲۱
 • بیمه بدنه اتومبیل و آیین نامه ۵۳
 • آیین نامه ۷۵ نمایندگی
 • آییننامه ۸۳ کارمزد نمایندگی
 • بیمه عمر و آیین نامه ۶۸ و ۵۴ نمایندگی بیمه عمر
 • بیمه درمان و آیین نامه ۷۴
 • بیمه باربری و آیین نامه ۷۹
 • مقررات تعیین بیمه آیین نامه ۸۱( ۱/۸۱-۲/۸۱)
 • ایین نامه کارگزاری
 • حمایت از بیمه گذاران ۷۱
 • قانون بیمه
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
 • بیمه شخص ثالث+ قانون جدید بیمه شخص ثالث
 • اصول بیمه
 • بیمه حوادث و آیین نامه ۸۴
 • بیمه مسئولیت و آیین نامه های ۸۰ – ۸۲ – ۸۷ – ۶۲ – ۶۳ – ۵۱
 • بیمه مهندسی و شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مساكونی
 • بازاریابی بیمه
 • اصطلاحات بیمه ای
 • فرآیند صدور

موفقیت شما را در آزمون آداب آرزومندیم ❤️

نمونه سوالات رایگان آداب

نمونه سوالات رایگان آزمون آداب با جواب

 

طبق ماده ۶ قانون بیمه، در کدامیک از موارد زیر ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود؟

الف) بیمه شخص ثالث 

ب) بیمه حمل ونقل  ✔️

ج) بیمه عمر 

د) بیمه درمان

 

اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند، بیانگر کدامیک از خصوصیت عقد بیمه است؟

الف) معوض بودن

ب) تشریفاتی بودن

ج) الحاقی بودن ✔️

د) مستمر بودن

 

کدامیک از جملات زیر در خصوص شورایعالی بیمه صحیح نیست؟

الف) اعضای شورایعالی بیمه ده نفرهستند.

ب) رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا رئیس شورایعالی بیمه است و در جلسات شورا حق رأی ندارد.

ج ) صورتجلسات مذاکرات شورا در سندیکای بیمه گران ایران نگهداری میشود. ✔️

د) مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران عضو شورایعالی بیمه است

 

درصورتیکه یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمه نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن چگونه است؟

الف) طبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه نامه ها ✔️

ب) طبق اصل تعدد بیمه ای ۱۰۰ درصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه نامه دریافت میشود.

ج) طبق توافق بین بیمه گران مختلف صادرکننده بیمه نامه ها

د) کلیه خسارات باید توسط بیمه گر اول جبران شود و سایر بیمه گران هیچ تعهدی ندارند

 

کدامیک از گزینه های زیر بیمه گران را قادر میسازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسکهای بیمه ای را به نحوی دقیق ارزیابی کنند؟

الف) قانون اعداد بزرگ ✔️

ب) اصل حد اعلای حسن نیت

ج) اصل جبران خسارت

د) اصل غرامت

 

دانلود سوالات آزمون آداب با جواب

 

کدامیک از گزینه های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف میکند؟

الف) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سررمایه مندرج در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذینفع بپردازد.

ب) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه نامه را در انقضای مدت بیمه و به شررط حیرات بیمه شده بپردازد. ✔️

ج) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیرات بیمه شده بپردازد.

د) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه بپردازد

 

براساس مفاد آیین نامه ۶۸ کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) در انواع بیمه های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه گذار میتواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.

ب) ارزش بازخرید بیمه نامه زندگی حداقل معادل ۸۵ درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است. ✔️

ج) درصورتیکه ذینفع در بیمه نامه زندگی بستانکار بیمه گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است.

د) بیمه گذار پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام میتواند درخواست وام نماید

 

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در صورت فوت بیمه شده چه مبلغی به ذینفع پرداخت میشود؟

الف) خسارتی پرداخت نمیشود.

ب) سرمایه فوت به صورت کامل پرداخت میشود.

ج) سرمایه فوت به علاوه اندوخته ریاضی به کسر کسورات قانونی پرداخت میشود. ✔️

د) اندوخته بیمه نامه با احتساب جریمه دیرکرد و سود مشارکت پرداخت میشود

 

نمونه سوالات امتحان آداب با جواب

 

مؤسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه عمر انفرادی شامل خطر فوت، چه اقداماتی را انجام دهند؟

الف ) وضعیت سلامت بیمه شده را به روش بالینی تعیین نماید.

ب ) فرم پرسشنامه توسط بیمه شده تکمیل و در صورت لزوم معاینه پزشکی از وی انجام شده و به تناسب وضعیت سلامت ، حق بیمه تعیین شود. ✔️

ج ) بر اساس سن بیمه شده نسبت به محاسبه ریسک و اعلام نرخ حقبیمه اقدام کنند.

د ) بر اساس شرایط مورد درخواست بیمه گذار ، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نماید

 

در بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر، ……….

الف) بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه، بدون انجام معاینات پزشکی جدید و صرفاً با افزایش حق بیمه تمدید گردد. ✔️

ب) بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه، با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گردد.

ج) بیمه نامه بهصورت اتوماتیک و در دوره های زمانی مشخص تمدید میگردد.

د) بیمه نامه به مدت یکماه قابل تمدید است.

 

کدامیک از موارد زیر جزء استثنائات بیمه ظروف تحت فشار صنعتی نیست؟

الف) خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی در اثر آزمایش هیدرولیکی

ب) خسارت ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن ظروف تحت فشار صنعتی ✔️

ج) خسارت ناشی از تغییر شکل تدریجی ظروف تحت فشار صنعتی درصورتیکه منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد.

د) خسارت ناشی از لایه لایه شدن، ترک خوردن، متورم شدن ظروف تحت فشار صنعتی درصورتیکه منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد.

 

درجه بندی نمایندگان چگونه انجام میشود؟

الف) توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا. 

ب) توسط شرکتهای بیمه ✔️

ج) توسط مؤسسات درجه بندی 

د) توسط سندیکای بیمه گران ایران

 

کدامیک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمیشود؟

الف) حقوق بیکاری ✔️

ب) فوت 

ج) هزینه های پزشکی ناشی از حادثه 

د) قطع عضو

 

در تعیین نرخ حق بیمه در رشته هواپیما توجه به کدامیک از عوامل توسط شرکت های بیمه ضروری است؟

الف) ارزش هواپیما 

ب) مدت پرواز سالانه

ج) نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و ...)

د) هر سه گزینه صحیح است ✔️

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

آزمون های مرتبط

آداب

دسته: بیمه | شاخه: بیمه

1040 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

آزمون اصناف

دسته: اصناف | شاخه: بیمه

111 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آنلاین آداب اداب آزمون آداب سوالات آزمون آداب تست آنلاین آزمون آداب آداب نمونه سوالات رایگان نمونه سوالات آزمون آداب نمونه سوالات آداب آزمون بیمه نمونه سوالات بیمه آزمون بیمه نمونه سوالات ازمون اداب نمونه سوالات آزمون آداب با جواب آزمون آداب بیمه مرکزی سوالات آداب ازمون انلاین اداب ازمون انلاین بیمه مرکزی بیمه ازمون بیمه سوالات بیمه سوالات ازمون بیمه اداب ازمون اداب چیست سرفصل های ازمون اداب ازمون انلاین بیمه اداب سوالات تستی ازمون آداب نمونه سوال بیمه اداب نمونه سوال تستی آزمون آداب قبولی در ازمون اداب قبولی در آزمون بیمه نمونه سوالات آداب با جواب pdf دانلود نمونه سوالات آزمون اداب سوالات بیمه مرکزی نمونه سوالات آزمون بیمه مرکزی آداب نمونه سوالات رایگان آداب نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی سوالات آزمون آداب با جواب نمونه سوالات آزمون آداب با پاسخ دانلود نمونه سوالات آزمون آداب با جواب ازمون اداب بیمه نمونه سوالات آداب سوالات آزمون آداب سوالات آداب سوالات آزمون اداب سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی دانلود رایگان سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی دانلود نمونه سوال آزمون آداب به همراه پاسخنامه سوالات پرتکرار و مهم آزمون آداب نمونه سوالات آزمون آداب سوالات بیمه آداب سوال آزمون بیمه نمونه سوال بیمه مرکزی قبولی در آزمون بیمه مرکزی