آزمون آنلاین آداب

آزمون آنلاین تستی آداب با 1040 سوال به همراه پاسخ صحیح

تعداد سوالات 1040
بازدید 53046
شرکت‌کننده 5714

نمونه سوالات

سوال 1: ﺧﻄﺮات اﺻﻠﯽ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﺪام ﯾﮏ ازﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ

آﺗﺶﺳﻮزی- ﺻﺎﻋﻘﻪ

ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب درﯾﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺗﺮﮐﯿﺪن ﻟﻮﻟﻪ آب و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮف و ﺑﺎران

سوال 2: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 7 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی اﻋﺘﺒﺎر

در زﻣﺎن وﻗﻮع اوﻟﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟

در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺧﺴﺎرت

ﻫﯿﭽﮑﺪام

سوال 3: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 21 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار....

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه ﻓﺴﺦ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سوال 4: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 23 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 5 روز از زﻣﺎن اﻃﻼع

اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ

سوال 5: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 15 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی، ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و اﻇﻬﺎر ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ..............

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً و ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼمﺷﺪه ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً و ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﺑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد

سوال 6: ﮐﻠﯿﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی آﺗﺶﺳﻮزی در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه

ﺷﺮط ﺧﻼف

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

سوال 7: ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﺷﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺮﻗﺖﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

50 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺧﺴﺎرت وارده اﺳﺖ

سوال 8: در ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ........... .

ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

سوال 9: ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ .......... اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ

ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در آن ﺻﺎدرﺷﺪه

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در آن ﺻﺎدرﺷﺪه

سوال 10: در ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ...................

اﻟﻒ) ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب) ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج) ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد و ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﺠﺪداً درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

د) ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ب و ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ."

درباره آداب

اگر می خواهید دفتر بیمه راه اندازی کنید یا قصد گرفتن نمایندگی و کارگزاری بیمه را دارید ، اولین قدم برای اینکار شرکت در آزمون آداب می باشد. آزمون آداب توسط پژوهشکده بیمه و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و متقاضیان محترم این آزمون باید طبق زمانبندی اعلام شده، اول به صورت اینترنتی ثبت نام خود را مطابق شرایط اعلامی انجام دهند و سپس با دریافت کارت ورود به جلسه، در آزمون حضور یابند.

پس از برگزاری آزمون ، در صورتی که فرد نمره ۶۰ از ۱۰۰ را دریافت کند پذیرفته خواهد شد و می توانید حدود یک هفته بعد گواهینامه قبولی را دریافت نماید.

نمونه سوالات تستی آزمون آداب همراه با جواب

⭐️کامل ترین مجموعه سوالات بیمه مرکزی با پاسخ⭐️

بیش از 3900 سوال از نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی با پاسخنامه

 

کاملترین مجموعه سوال از اصل سوالات دوره های گذشته

 

محتویات فایل دوره های پیشین شامل موارد زیر می باشد

 

- سال ۱۳۹۹:

سولات آزمون خرداد سال ۹۹ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۸:

سولات آزمون خرداد سال ۹۸ آزمون آداب

سولات آزمون تیر سال ۹۸ آزمون آداب

سولات آزمون مرداد سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دی سال ۹۸ آزمون آداب+ پاسخنامه

سولات آزمون بهمن سال ۹۸ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۷:

سولات آزمون اردیبهشت ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون تیر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مرداد ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دیماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون بهمن ماه سال ۹۷ آزمون آداب + پاسخنامه

 

- سال ۱۳۹۶:

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون خرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب (نوبت دوم) + پاسخنامه

سولات آزمون تیر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مرداد ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون شهریور ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون مهر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آبان ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون آذر ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

سولات آزمون دیماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

 

سولات آزمون بهمن ماه سال ۹۶ آزمون آداب + پاسخنامه

 

+ ۱۰ فایل شامل ۸۰۰ نمونه سوال بیمه مرکزی آداب 

 

منبع مطالعاتی برای آزمون آداب ، کتاب اصول ، مقررات و رشته های بیمه ای (کتاب جامع آموزش بیمه ویرایش جدید) می باشد و سرفصل های مطالعاتی نیز به شرح زیر هستند :

 • بیمه آتش سوزی و آیین نامه ۲۱
 • بیمه بدنه اتومبیل و آیین نامه ۵۳
 • آیین نامه ۷۵ نمایندگی
 • آییننامه ۸۳ کارمزد نمایندگی
 • بیمه عمر و آیین نامه ۶۸ و ۵۴ نمایندگی بیمه عمر
 • بیمه درمان و آیین نامه ۷۴
 • بیمه باربری و آیین نامه ۷۹
 • مقررات تعیین بیمه آیین نامه ۸۱( ۱/۸۱-۲/۸۱)
 • ایین نامه کارگزاری
 • حمایت از بیمه گذاران ۷۱
 • قانون بیمه
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
 • بیمه شخص ثالث+ قانون جدید بیمه شخص ثالث
 • اصول بیمه
 • بیمه حوادث و آیین نامه ۸۴
 • بیمه مسئولیت و آیین نامه های ۸۰ – ۸۲ – ۸۷ – ۶۲ – ۶۳ – ۵۱
 • بیمه مهندسی و شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مساكونی
 • بازاریابی بیمه
 • اصطلاحات بیمه ای
 • فرآیند صدور

موفقیت شما را در آزمون آداب آرزومندیم ❤️

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

آزمون های مرتبط

آزمون آداب

آداب

دسته: بیمه | شاخه: بیمه

1040 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آزمون اصناف

آزمون اصناف

دسته: اصناف | شاخه: بیمه

111 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آنلاین آداب اداب آزمون آداب سوالات آزمون آداب تست آنلاین آزمون آداب آداب نمونه سوالات رایگان نمونه سوالات آزمون آداب نمونه سوالات آداب آزمون بیمه نمونه سوالات بیمه آزمون بیمه نمونه سوالات ازمون اداب نمونه سوالات آزمون آداب با جواب آزمون آداب بیمه مرکزی سوالات آداب ازمون انلاین اداب ازمون انلاین بیمه مرکزی بیمه ازمون بیمه سوالات بیمه سوالات ازمون بیمه اداب ازمون اداب چیست سرفصل های ازمون اداب ازمون انلاین بیمه اداب سوالات تستی ازمون آداب نمونه سوال بیمه اداب نمونه سوال تستی آزمون آداب قبولی در ازمون اداب قبولی در آزمون بیمه نمونه سوالات آداب با جواب pdf دانلود نمونه سوالات آزمون اداب سوالات بیمه مرکزی نمونه سوالات آزمون بیمه مرکزی آداب نمونه سوالات رایگان آداب نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی سوالات آزمون آداب با جواب نمونه سوالات آزمون آداب با پاسخ دانلود نمونه سوالات آزمون آداب با جواب ازمون اداب بیمه نمونه سوالات آداب سوالات آزمون آداب سوالات آداب سوالات آزمون اداب سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی دانلود رایگان سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی دانلود نمونه سوال آزمون آداب به همراه پاسخنامه سوالات پرتکرار و مهم آزمون آداب نمونه سوالات آزمون آداب سوالات بیمه آداب سوال آزمون بیمه نمونه سوال بیمه مرکزی قبولی در آزمون بیمه مرکزی