آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون رایانه کار ICDL درجه 2

رایانه کار ICDL درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین رایانه کار ICDL درجه 2 فنی و حرفه ای با 2840 سوال به همراه پاسخ

2840 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15543 0 شرکت در آزمون آنلاین رایانه کار ICDL درجه 2 ...
آزمون مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر فنی و حرفه ای با 874 سوال به همراه پاسخ

874 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8365 512 شرکت در آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر ...
آزمون اینترنت

اینترنت

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین اینترنت فنی و حرفه ای با 97 سوال به همراه پاسخ

97 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5508 205 شرکت در آزمون آنلاین اینترنت ...
آزمون طراحی گرافیک رایانه ای

طراحی گرافیک رایانه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین طراحی گرافیک رایانه ای فنی و حرفه ای با 995 سوال به همراه پاسخ

995 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8459 213 شرکت در آزمون آنلاین طراحی گرافیک رایانه ای ...
آزمون کاربر رایانه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه فنی و حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر رایانه فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 609 سوال به همراه پاسخ

609 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 24211 388 شرکت در آزمون آنلاین کاربر رایانه فنی و حرفه ای ...
آزمون ICDL 2007

ICDL 2007

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین ICDL 2007 فنی و حرفه ای با 760 سوال به همراه پاسخ

760 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7731 605 شرکت در آزمون آنلاین ICDL 2007 ...
آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای با 241 سوال به همراه پاسخ

241 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2504 59 شرکت در آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک ...
آزمون کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری فنی و حرفه ای با 456 سوال به همراه پاسخ

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3349 299 شرکت در آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون فری هند - Freehand

فری هند - Freehand

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فری هند - Freehand فنی و حرفه ای با 826 سوال به همراه پاسخ

826 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2106 25 شرکت در آزمون آنلاین فری هند - Freehand ...
آزمون فلش - Adobe Flash

فلش - Adobe Flash

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فلش - Adobe Flash فنی و حرفه ای با 115 سوال به همراه پاسخ

115 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2206 33 شرکت در آزمون آنلاین فلش - Adobe Flash ...
آزمون تری دی مکس - 3Ds Max

تری دی مکس - 3Ds Max

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین تری دی مکس - 3Ds Max فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7519 465 شرکت در آزمون آنلاین تری دی مکس - 3Ds Max ...
آزمون فتوشاپ

فتوشاپ

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فتوشاپ فنی و حرفه ای با 292 سوال به همراه پاسخ

292 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 22435 492 شرکت در آزمون آنلاین فتوشاپ ...
آزمون ایندیزاین

ایندیزاین

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین ایندیزاین فنی و حرفه ای با 90 سوال به همراه پاسخ

90 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6291 304 شرکت در آزمون آنلاین ایندیزاین ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: چاپ

آزمون تایپ رایانه ای (صفحه آرا و حروفچین رایانه ای)

تایپ رایانه ای (صفحه آرا و حروفچین رایانه ای)

دسته: گروه صنعت | شاخه: چاپ

آزمون آنلاین تایپ رایانه ای (صفحه آرا و حروفچین رایانه ای) فنی و حرفه ای با 247 سوال به همراه پاسخ

247 سوال با پاسخ
آزمون ناظر چاپ

ناظر چاپ

دسته: گروه صنعت | شاخه: چاپ

آزمون آنلاین ناظر چاپ فنی و حرفه ای با 216 سوال به همراه پاسخ

216 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2134 75 شرکت در آزمون آنلاین ناظر چاپ ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: مکانیک

آزمون سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای

سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 854 سوال به همراه پاسخ

854 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6023 0 شرکت در آزمون آنلاین سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای ...
آزمون کتیا (CATIA) + جزوه

کتیا (CATIA) + جزوه

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین کتیا (CATIA) + جزوه فنی و حرفه ای با 1035 سوال به همراه پاسخ

1035 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3864 0 شرکت در آزمون آنلاین کتیا (CATIA) + جزوه ...
آزمون فرزکار CNC درجه 2

فرزکار CNC درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین فرزکار CNC درجه 2 فنی و حرفه ای با 389 سوال به همراه پاسخ

389 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8892 0 شرکت در آزمون آنلاین فرزکار CNC درجه 2 ...
آزمون دریل کار و اره کار

دریل کار و اره کار

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین دریل کار و اره کار فنی و حرفه ای با 685 سوال به همراه پاسخ

685 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4472 0 شرکت در آزمون آنلاین دریل کار و اره کار ...
آزمون فلزکاری

فلزکاری

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین فلزکاری فنی و حرفه ای با 142 سوال به همراه پاسخ

142 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8976 0 شرکت در آزمون آنلاین فلزکاری ...
آزمون مکانیک اتومبیل

مکانیک اتومبیل

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین مکانیک اتومبیل فنی و حرفه ای با 496 سوال به همراه پاسخ

496 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 18726 2429 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک اتومبیل ...
آزمون تراشکار درجه 2

تراشکار درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین تراشکار درجه 2 فنی و حرفه ای با 689 سوال به همراه پاسخ

689 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15762 484 شرکت در آزمون آنلاین تراشکار درجه 2 ...
آزمون جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3)

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3) فنی و حرفه ای با 339 سوال به همراه پاسخ

339 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 24688 760 شرکت در آزمون آنلاین جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: الکترونیک

آزمون تعميركار تلفن همراه

تعميركار تلفن همراه

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین تعميركار تلفن همراه فنی و حرفه ای با 1730 سوال به همراه پاسخ

1730 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11557 0 شرکت در آزمون آنلاین تعميركار تلفن همراه ...
آزمون طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer

طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer فنی و حرفه ای با 121 سوال به همراه پاسخ

121 سوال با پاسخ
آزمون اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی

اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی فنی و حرفه ای با 1260 سوال به همراه پاسخ

1260 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: الکتروتکنیک

آزمون برق صنعتی و ساختمان

برق صنعتی و ساختمان

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکتروتکنیک

آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان فنی و حرفه ای با 519 سوال به همراه پاسخ

519 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11213 1887 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: عمران

آزمون طراحی معماری داخلی

طراحی معماری داخلی

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین طراحی معماری داخلی فنی و حرفه ای با 426 سوال به همراه پاسخ

426 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7688 0 شرکت در آزمون آنلاین طراحی معماری داخلی ...
آزمون نقشه کشی درجه 2

نقشه کشی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی درجه 2 فنی و حرفه ای با 2982 سوال به همراه پاسخ

2982 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3139 560 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی درجه 2 ...
آزمون نقشه کشی سازه

نقشه کشی سازه

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی سازه فنی و حرفه ای با 590 سوال به همراه پاسخ

590 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2320 96 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی سازه ...
آزمون نقشه کشی معماری

نقشه کشی معماری

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای با 957 سوال به همراه پاسخ

957 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5969 673 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی معماری ...
آزمون اتوکد - AutoCad

اتوکد - AutoCad

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین اتوکد - AutoCad فنی و حرفه ای با 505 سوال به همراه پاسخ

505 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15421 405 شرکت در آزمون آنلاین اتوکد - AutoCad ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع چوب

آزمون کابینت سازی چوبی

کابینت سازی چوبی

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای با 865 سوال به همراه پاسخ

865 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 18569 0 شرکت در آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی ...
آزمون اتصالات چوبی

اتصالات چوبی

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین اتصالات چوبی فنی و حرفه ای با 252 سوال به همراه پاسخ

252 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4122 0 شرکت در آزمون آنلاین اتصالات چوبی ...
آزمون منبت کار درجه 2

منبت کار درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین منبت کار درجه 2 فنی و حرفه ای با 967 سوال به همراه پاسخ

967 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3269 0 شرکت در آزمون آنلاین منبت کار درجه 2 ...
آزمون درودگر درجه 2

درودگر درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین درودگر درجه 2 فنی و حرفه ای با 595 سوال به همراه پاسخ

595 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14931 640 شرکت در آزمون آنلاین درودگر درجه 2 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: برق

آزمون برق ساختمان درجه 2

برق ساختمان درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 2 فنی و حرفه ای با 798 سوال به همراه پاسخ

798 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14123 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 2 ...
آزمون تکنسین فنی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تکنسین فنی آسانسور فنی و حرفه ای با 728 سوال به همراه پاسخ

728 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7997 0 شرکت در آزمون آنلاین تکنسین فنی آسانسور ...
آزمون دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین دوربین مدار بسته فنی و حرفه ای با 889 سوال به همراه پاسخ

889 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9023 0 شرکت در آزمون آنلاین دوربین مدار بسته ...
آزمون تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲)

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲) فنی و حرفه ای با 485 سوال به همراه پاسخ

485 سوال با پاسخ
آزمون برق صنعتی درجه 2

برق صنعتی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 2 فنی و حرفه ای با 3017 سوال به همراه پاسخ

3017 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 17848 0 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 2 ...
آزمون ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی)

ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی) فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 13278 0 شرکت در آزمون آنلاین ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی) ...
آزمون راه اندازی آسانسور (پایه 3)

راه اندازی آسانسور (پایه 3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین راه اندازی آسانسور (پایه 3) فنی و حرفه ای با 185 سوال به همراه پاسخ

185 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1766 0 شرکت در آزمون آنلاین راه اندازی آسانسور (پایه 3) ...
آزمون مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق فنی و حرفه ای با 239 سوال به همراه پاسخ

239 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6564 0 شرکت در آزمون آنلاین مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق ...
آزمون برق صنعتی درجه 1

برق صنعتی درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 1 فنی و حرفه ای با 1579 سوال به همراه پاسخ

1579 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5062 0 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 1 ...
آزمون فن ورز شبکه هوایی برق

فن ورز شبکه هوایی برق

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین فن ورز شبکه هوایی برق فنی و حرفه ای با 900 سوال به همراه پاسخ

900 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12736 0 شرکت در آزمون آنلاین فن ورز شبکه هوایی برق ...
آزمون تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی فنی و حرفه ای با 114 سوال به همراه پاسخ

114 سوال با پاسخ
آزمون طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS

طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان BMS فنی و حرفه ای با 407 سوال به همراه پاسخ

407 سوال با پاسخ
آزمون نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با نرم افزار EPLAN

نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با نرم افزار EPLAN

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با نرم افزار EPLAN فنی و حرفه ای با 481 سوال به همراه پاسخ

481 سوال با پاسخ
آزمون تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 (سیم پیچی)

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 (سیم پیچی)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 (سیم پیچی) فنی و حرفه ای با 345 سوال به همراه پاسخ

345 سوال با پاسخ
آزمون فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار)

فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار) فنی و حرفه ای با 184 سوال به همراه پاسخ

184 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5311 118 شرکت در آزمون آنلاین فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: تاسیسات

آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای فنی و حرفه ای با 1570 سوال به همراه پاسخ

1570 سوال با پاسخ
آزمون تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با 257 سوال به همراه پاسخ

257 سوال با پاسخ
آزمون نصب و تعمیر کولر گازی و اسپلیت

نصب و تعمیر کولر گازی و اسپلیت

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین نصب و تعمیر کولر گازی و اسپلیت فنی و حرفه ای با 775 سوال به همراه پاسخ

775 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5308 0 شرکت در آزمون آنلاین نصب و تعمیر کولر گازی و اسپلیت ...
آزمون لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2)

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2)

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2) فنی و حرفه ای با 300 سوال به همراه پاسخ

300 سوال با پاسخ
آزمون تعمیر آبگرمکن دیواری

تعمیر آبگرمکن دیواری

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیر آبگرمکن دیواری فنی و حرفه ای با 425 سوال به همراه پاسخ

425 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4869 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیر آبگرمکن دیواری ...
آزمون تعمیرکار کولر آبی

تعمیرکار کولر آبی

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار کولر آبی فنی و حرفه ای با 290 سوال به همراه پاسخ

290 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4033 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار کولر آبی ...
آزمون تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی فنی و حرفه ای با 737 سوال به همراه پاسخ

737 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10158 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون كارور PLC درجه2

كارور PLC درجه2

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین كارور PLC درجه2 فنی و حرفه ای با 670 سوال به همراه پاسخ

670 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4491 0 شرکت در آزمون آنلاین كارور PLC درجه2 ...
آزمون كارور PLC درجه1

كارور PLC درجه1

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین كارور PLC درجه1 فنی و حرفه ای با 330 سوال به همراه پاسخ

330 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3725 0 شرکت در آزمون آنلاین كارور PLC درجه1 ...
آزمون اتوماسیون کار صنعتی

اتوماسیون کار صنعتی

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین اتوماسیون کار صنعتی فنی و حرفه ای با 258 سوال به همراه پاسخ

258 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3084 0 شرکت در آزمون آنلاین اتوماسیون کار صنعتی ...
آزمون ابزار دقیق

ابزار دقیق

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین ابزار دقیق فنی و حرفه ای با 498 سوال به همراه پاسخ

498 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6633 0 شرکت در آزمون آنلاین ابزار دقیق ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: اتومكانيك

آزمون مکانیک خودرو درجه ۲

مکانیک خودرو درجه ۲

دسته: گروه صنعت | شاخه: اتومكانيك

آزمون آنلاین مکانیک خودرو درجه ۲ فنی و حرفه ای با 1750 سوال به همراه پاسخ

1750 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 23212 0 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک خودرو درجه ۲ ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: (معماری) عمران

آزمون نقاشی ساختمان درجه 2

نقاشی ساختمان درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 2 فنی و حرفه ای با 235 سوال به همراه پاسخ

235 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6845 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 2 ...
آزمون بنای سفت کار - درجه 1

بنای سفت کار - درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین بنای سفت کار - درجه 1 فنی و حرفه ای با 970 سوال به همراه پاسخ

970 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4739 0 شرکت در آزمون آنلاین بنای سفت کار - درجه 1 ...
آزمون سفت کاری درجه 3

سفت کاری درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین سفت کاری درجه 3 فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14710 0 شرکت در آزمون آنلاین سفت کاری درجه 3 ...
آزمون برق ساختمان درجه 3

برق ساختمان درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 3 فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 18743 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 3 ...
آزمون سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار)

سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار) فنی و حرفه ای با 223 سوال به همراه پاسخ

223 سوال با پاسخ
آزمون برق ساختمان درجه 1

برق ساختمان درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 1 فنی و حرفه ای با 747 سوال به همراه پاسخ

747 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7635 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 1 ...
آزمون کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)

کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین کارگر عمومی گچ کار (درجه 3) فنی و حرفه ای با 139 سوال به همراه پاسخ

139 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7327 0 شرکت در آزمون آنلاین کارگر عمومی گچ کار (درجه 3) ...
آزمون تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای)

تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 398 سوال به همراه پاسخ

398 سوال با پاسخ
آزمون نقاشی ساختمان درجه 3

نقاشی ساختمان درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 3 فنی و حرفه ای با 385 سوال به همراه پاسخ

385 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5008 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 3 ...
آزمون بتن ساز و بتن ریز

بتن ساز و بتن ریز

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین بتن ساز و بتن ریز فنی و حرفه ای با 475 سوال به همراه پاسخ

475 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5218 0 شرکت در آزمون آنلاین بتن ساز و بتن ریز ...
آزمون کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS فنی و حرفه ای با 503 سوال به همراه پاسخ

503 سوال با پاسخ
آزمون نرم افزار etabs

نرم افزار etabs

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین نرم افزار etabs فنی و حرفه ای با 260 سوال به همراه پاسخ

260 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3904 0 شرکت در آزمون آنلاین نرم افزار etabs ...
آزمون متصدی متره و برآورد

متصدی متره و برآورد

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین متصدی متره و برآورد فنی و حرفه ای با 110 سوال به همراه پاسخ

110 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5479 0 شرکت در آزمون آنلاین متصدی متره و برآورد ...
آزمون طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture

طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture فنی و حرفه ای با 80 سوال به همراه پاسخ

80 سوال با پاسخ
آزمون سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل UPVC و شیشه دوجداره

سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل UPVC و شیشه دوجداره

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل UPVC و شیشه دوجداره فنی و حرفه ای با 75 سوال به همراه پاسخ

75 سوال با پاسخ
آزمون عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
آزمون کارگر عمومی کاشی ‌کاری (درجه 3)

کارگر عمومی کاشی ‌کاری (درجه 3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین کارگر عمومی کاشی ‌کاری (درجه 3) فنی و حرفه ای با 550 سوال به همراه پاسخ

550 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7438 0 شرکت در آزمون آنلاین کارگر عمومی کاشی ‌کاری (درجه 3) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع خودرو

آزمون سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین سرویس و نگهداری خودرو فنی و حرفه ای با 300 سوال به همراه پاسخ

300 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15860 0 شرکت در آزمون آنلاین سرویس و نگهداری خودرو ...
آزمون تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین تعمیرکار برق خودرو درجه 2 فنی و حرفه ای با 1884 سوال به همراه پاسخ

1884 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11688 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار برق خودرو درجه 2 ...
آزمون نقاش خودرو و تشخیص رنگ خودرو

نقاش خودرو و تشخیص رنگ خودرو

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین نقاش خودرو و تشخیص رنگ خودرو فنی و حرفه ای با 290 سوال به همراه پاسخ

290 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9032 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش خودرو و تشخیص رنگ خودرو ...
آزمون تعمیرکار موتورسیکلت (درجه 1 و 2)

تعمیرکار موتورسیکلت (درجه 1 و 2)

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین تعمیرکار موتورسیکلت (درجه 1 و 2) فنی و حرفه ای با 360 سوال به همراه پاسخ

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7718 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار موتورسیکلت (درجه 1 و 2) ...
آزمون جلوبندی سازی (سیستم تعلیق)

جلوبندی سازی (سیستم تعلیق)

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین جلوبندی سازی (سیستم تعلیق) فنی و حرفه ای با 95 سوال به همراه پاسخ

95 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11952 0 شرکت در آزمون آنلاین جلوبندی سازی (سیستم تعلیق) ...
آزمون تون آپ (تنظيم كارموتور)

تون آپ (تنظيم كارموتور)

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین تون آپ (تنظيم كارموتور) فنی و حرفه ای با 229 سوال به همراه پاسخ

229 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 15066 476 شرکت در آزمون آنلاین تون آپ (تنظيم كارموتور) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون کرل - CorelDraw

کرل - CorelDraw

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کرل - CorelDraw فنی و حرفه ای با 849 سوال به همراه پاسخ

849 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8029 173 شرکت در آزمون آنلاین کرل - CorelDraw ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: ساختمان

آزمون آرماتوربندی درجه 3 - 2 - 1 (تفکیک شده)

آرماتوربندی درجه 3 - 2 - 1 (تفکیک شده)

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین آرماتوربندی درجه 3 - 2 - 1 (تفکیک شده) فنی و حرفه ای با 445 سوال به همراه پاسخ

445 سوال با پاسخ
آزمون لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3 فنی و حرفه ای با 426 سوال به همراه پاسخ

426 سوال با پاسخ
آزمون لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کشی گاز خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 14354 0 شرکت در آزمون آنلاین لوله کشی گاز خانگی و تجاری ...
آزمون لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
آزمون اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز)

اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز)

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز) فنی و حرفه ای با 490 سوال به همراه پاسخ

490 سوال با پاسخ
آزمون نقشه برداری درجه 2

نقشه برداری درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 2 فنی و حرفه ای با 265 سوال به همراه پاسخ

265 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2791 0 شرکت در آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 2 ...
آزمون نقشه برداری درجه 1

نقشه برداری درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 1 فنی و حرفه ای با 423 سوال به همراه پاسخ

423 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3638 0 شرکت در آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 1 ...
آزمون لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی

لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی فنی و حرفه ای با 343 سوال به همراه پاسخ

343 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3324 0 شرکت در آزمون آنلاین لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT)

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT)

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT) فنی و حرفه ای با 415 سوال به همراه پاسخ

415 سوال با پاسخ
آزمون جوشکار گاز محافظ آرگون

جوشکار گاز محافظ آرگون

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین جوشکار گاز محافظ آرگون فنی و حرفه ای با 1400 سوال به همراه پاسخ

1400 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6206 0 شرکت در آزمون آنلاین جوشکار گاز محافظ آرگون ...
آزمون بازرس فنی جوش

بازرس فنی جوش

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین بازرس فنی جوش فنی و حرفه ای با 300 سوال به همراه پاسخ

300 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3872 0 شرکت در آزمون آنلاین بازرس فنی جوش ...
آزمون جوشکاری سازه های فولادی با فرآیند SMAW

جوشکاری سازه های فولادی با فرآیند SMAW

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین جوشکاری سازه های فولادی با فرآیند SMAW فنی و حرفه ای با 483 سوال به همراه پاسخ

483 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

آزمون نصاب پانل های خورشیدی

نصاب پانل های خورشیدی

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

آزمون آنلاین نصاب پانل های خورشیدی فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4930 0 شرکت در آزمون آنلاین نصاب پانل های خورشیدی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: سرامیک

آزمون سفالگری با چرخ پایی و برقی

سفالگری با چرخ پایی و برقی

دسته: گروه صنعت | شاخه: سرامیک

آزمون آنلاین سفالگری با چرخ پایی و برقی فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4307 0 شرکت در آزمون آنلاین سفالگری با چرخ پایی و برقی ...