آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر فنی و حرفه ای با 874 سوال به همراه پاسخ

874 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3209 185 شرکت در آزمون آنلاین مبانی کامپیوتر ...
آزمون اینترنت

اینترنت

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین اینترنت فنی و حرفه ای با 97 سوال به همراه پاسخ

97 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1989 68 شرکت در آزمون آنلاین اینترنت ...
آزمون طراحی گرافیک

طراحی گرافیک

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین طراحی گرافیک فنی و حرفه ای با 995 سوال به همراه پاسخ

995 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2060 116 شرکت در آزمون آنلاین طراحی گرافیک ...
آزمون کاربر رایانه فنی و حرفه ای

کاربر رایانه فنی و حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر رایانه فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 609 سوال به همراه پاسخ

609 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5253 66 شرکت در آزمون آنلاین کاربر رایانه فنی و حرفه ای ...
آزمون ICDL 2007

ICDL 2007

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین ICDL 2007 فنی و حرفه ای با 760 سوال به همراه پاسخ

760 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3901 228 شرکت در آزمون آنلاین ICDL 2007 ...
آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک فنی و حرفه ای با 241 سوال به همراه پاسخ

241 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 917 8 شرکت در آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک ...
آزمون کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری فنی و حرفه ای با 456 سوال به همراه پاسخ

456 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1180 21 شرکت در آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری ...
آزمون رایانه کار ICDL درجه 2

رایانه کار ICDL درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین رایانه کار ICDL درجه 2 فنی و حرفه ای با 2840 سوال به همراه پاسخ

2840 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4985 0 شرکت در آزمون آنلاین رایانه کار ICDL درجه 2 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون فری هند - Freehand

فری هند - Freehand

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فری هند - Freehand فنی و حرفه ای با 826 سوال به همراه پاسخ

826 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1013 11 شرکت در آزمون آنلاین فری هند - Freehand ...
آزمون فلش - Adobe Flash

فلش - Adobe Flash

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فلش - Adobe Flash فنی و حرفه ای با 115 سوال به همراه پاسخ

115 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1242 15 شرکت در آزمون آنلاین فلش - Adobe Flash ...
آزمون تری دی مکس - 3Ds Max

تری دی مکس - 3Ds Max

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین تری دی مکس - 3Ds Max فنی و حرفه ای با 120 سوال به همراه پاسخ

120 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1398 102 شرکت در آزمون آنلاین تری دی مکس - 3Ds Max ...
آزمون فتوشاپ

فتوشاپ

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین فتوشاپ فنی و حرفه ای با 292 سوال به همراه پاسخ

292 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5005 156 شرکت در آزمون آنلاین فتوشاپ ...
آزمون ایندیزاین

ایندیزاین

دسته: گروه صنعت | شاخه: نرم افزارهای گرافیکی

آزمون آنلاین ایندیزاین فنی و حرفه ای با 90 سوال به همراه پاسخ

90 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2561 68 شرکت در آزمون آنلاین ایندیزاین ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: چاپ

آزمون ناظر چاپ

ناظر چاپ

دسته: گروه صنعت | شاخه: چاپ

آزمون آنلاین ناظر چاپ فنی و حرفه ای با 216 سوال به همراه پاسخ

216 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 854 17 شرکت در آزمون آنلاین ناظر چاپ ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: مکانیک

آزمون مکانیک اتومبیل

مکانیک اتومبیل

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین مکانیک اتومبیل فنی و حرفه ای با 496 سوال به همراه پاسخ

496 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5575 683 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک اتومبیل ...
آزمون تراشکار درجه 2

تراشکار درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین تراشکار درجه 2 فنی و حرفه ای با 689 سوال به همراه پاسخ

689 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4149 200 شرکت در آزمون آنلاین تراشکار درجه 2 ...
آزمون جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3)

جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3) فنی و حرفه ای با 339 سوال به همراه پاسخ

339 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6292 196 شرکت در آزمون آنلاین جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی (E3) ...
آزمون سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای

سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای با 854 سوال به همراه پاسخ

854 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1441 0 شرکت در آزمون آنلاین سالید ورک (Solid Works) فنی و حرفه ای ...
آزمون کتیا (CATIA) + جزوه

کتیا (CATIA) + جزوه

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین کتیا (CATIA) + جزوه فنی و حرفه ای با 1035 سوال به همراه پاسخ

1035 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1798 0 شرکت در آزمون آنلاین کتیا (CATIA) + جزوه ...
آزمون فرزکار CNC درجه 2

فرزکار CNC درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین فرزکار CNC درجه 2 فنی و حرفه ای با 389 سوال به همراه پاسخ

389 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5010 0 شرکت در آزمون آنلاین فرزکار CNC درجه 2 ...
آزمون دریل کار و اره کار

دریل کار و اره کار

دسته: گروه صنعت | شاخه: مکانیک

آزمون آنلاین دریل کار و اره کار فنی و حرفه ای با 521 سوال به همراه پاسخ

521 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2956 0 شرکت در آزمون آنلاین دریل کار و اره کار ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: الکترونیک

آزمون اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی

اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی فنی و حرفه ای با 1260 سوال به همراه پاسخ

1260 سوال با پاسخ
آزمون تعميركار تلفن همراه

تعميركار تلفن همراه

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین تعميركار تلفن همراه فنی و حرفه ای با 1570 سوال به همراه پاسخ

1570 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4323 0 شرکت در آزمون آنلاین تعميركار تلفن همراه ...
آزمون طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer

طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکترونیک

آزمون آنلاین طراحی نقشه های PCB با نرم افزار Altium Designer فنی و حرفه ای با 121 سوال به همراه پاسخ

121 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: الکتروتکنیک

آزمون برق صنعتی و ساختمان

برق صنعتی و ساختمان

دسته: گروه صنعت | شاخه: الکتروتکنیک

آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان فنی و حرفه ای با 519 سوال به همراه پاسخ

519 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3306 598 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: عمران

آزمون نقشه کشی درجه 2

نقشه کشی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی درجه 2 فنی و حرفه ای با 2982 سوال به همراه پاسخ

2982 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1033 62 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی درجه 2 ...
آزمون نقشه کشی سازه

نقشه کشی سازه

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی سازه فنی و حرفه ای با 590 سوال به همراه پاسخ

590 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1094 7 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی سازه ...
آزمون نقشه کشی معماری

نقشه کشی معماری

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای با 957 سوال به همراه پاسخ

957 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1072 37 شرکت در آزمون آنلاین نقشه کشی معماری ...
آزمون اتوکد - AutoCad

اتوکد - AutoCad

دسته: گروه صنعت | شاخه: عمران

آزمون آنلاین اتوکد - AutoCad فنی و حرفه ای با 505 سوال به همراه پاسخ

505 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4499 48 شرکت در آزمون آنلاین اتوکد - AutoCad ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع چوب

آزمون درودگر درجه 2

درودگر درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین درودگر درجه 2 فنی و حرفه ای با 595 سوال به همراه پاسخ

595 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3253 124 شرکت در آزمون آنلاین درودگر درجه 2 ...
آزمون کابینت سازی چوبی

کابینت سازی چوبی

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای با 430 سوال به همراه پاسخ

430 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4415 0 شرکت در آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی ...
آزمون اتصالات چوبی

اتصالات چوبی

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین اتصالات چوبی فنی و حرفه ای با 252 سوال به همراه پاسخ

252 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2035 0 شرکت در آزمون آنلاین اتصالات چوبی ...
آزمون منبت کار درجه 2

منبت کار درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع چوب

آزمون آنلاین منبت کار درجه 2 فنی و حرفه ای با 967 سوال به همراه پاسخ

967 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 964 0 شرکت در آزمون آنلاین منبت کار درجه 2 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: برق

آزمون فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار)

فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار) فنی و حرفه ای با 184 سوال به همراه پاسخ

184 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2038 41 شرکت در آزمون آنلاین فنی آسانسور (نصاب و تعمیرکار) ...
آزمون برق ساختمان درجه 2

برق ساختمان درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 2 فنی و حرفه ای با 798 سوال به همراه پاسخ

798 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4257 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 2 ...
آزمون تکنسین فنی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تکنسین فنی آسانسور فنی و حرفه ای با 728 سوال به همراه پاسخ

728 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2390 0 شرکت در آزمون آنلاین تکنسین فنی آسانسور ...
آزمون دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین دوربین مدار بسته فنی و حرفه ای با 889 سوال به همراه پاسخ

889 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2352 0 شرکت در آزمون آنلاین دوربین مدار بسته ...
آزمون تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲)

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده (درجه ۲) فنی و حرفه ای با 485 سوال به همراه پاسخ

485 سوال با پاسخ
آزمون برق صنعتی درجه 2

برق صنعتی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 2 فنی و حرفه ای با 1478 سوال به همراه پاسخ

1478 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3020 0 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 2 ...
آزمون ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی)

ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی) فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5715 0 شرکت در آزمون آنلاین ارتینگ (نصب سیستم زمین حفاظتی) ...
آزمون راه اندازی آسانسور (پایه 3)

راه اندازی آسانسور (پایه 3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین راه اندازی آسانسور (پایه 3) فنی و حرفه ای با 185 سوال به همراه پاسخ

185 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 952 0 شرکت در آزمون آنلاین راه اندازی آسانسور (پایه 3) ...
آزمون مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق فنی و حرفه ای با 239 سوال به همراه پاسخ

239 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1591 0 شرکت در آزمون آنلاین مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق ...
آزمون برق صنعتی درجه 1

برق صنعتی درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 1 فنی و حرفه ای با 1579 سوال به همراه پاسخ

1579 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1045 0 شرکت در آزمون آنلاین برق صنعتی درجه 1 ...
آزمون فن ورز شبکه هوایی برق

فن ورز شبکه هوایی برق

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین فن ورز شبکه هوایی برق فنی و حرفه ای با 380 سوال به همراه پاسخ

380 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5519 0 شرکت در آزمون آنلاین فن ورز شبکه هوایی برق ...
آزمون تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

دسته: گروه صنعت | شاخه: برق

آزمون آنلاین تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی فنی و حرفه ای با 114 سوال به همراه پاسخ

114 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: تاسیسات

آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه1

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه1

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه1 فنی و حرفه ای با 1570 سوال به همراه پاسخ

1570 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7068 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی درجه1 ...
آزمون تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با 217 سوال به همراه پاسخ

217 سوال با پاسخ
آزمون نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع اسپلیت

نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع اسپلیت

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع اسپلیت فنی و حرفه ای با 400 سوال به همراه پاسخ

400 سوال با پاسخ
آزمون لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2)

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2)

دسته: گروه صنعت | شاخه: تاسیسات

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم (درجه 2) فنی و حرفه ای با 300 سوال به همراه پاسخ

300 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون كارور PLC درجه2

كارور PLC درجه2

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین كارور PLC درجه2 فنی و حرفه ای با 670 سوال به همراه پاسخ

670 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1487 0 شرکت در آزمون آنلاین كارور PLC درجه2 ...
آزمون كارور PLC درجه1

كارور PLC درجه1

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین كارور PLC درجه1 فنی و حرفه ای با 330 سوال به همراه پاسخ

330 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1113 0 شرکت در آزمون آنلاین كارور PLC درجه1 ...
آزمون اتوماسیون کار صنعتی

اتوماسیون کار صنعتی

دسته: گروه صنعت | شاخه: كنترل و ابزار دقيق

آزمون آنلاین اتوماسیون کار صنعتی فنی و حرفه ای با 160 سوال به همراه پاسخ

160 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1276 0 شرکت در آزمون آنلاین اتوماسیون کار صنعتی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: اتومكانيك

آزمون مکانیک خودرو درجه ۲

مکانیک خودرو درجه ۲

دسته: گروه صنعت | شاخه: اتومكانيك

آزمون آنلاین مکانیک خودرو درجه ۲ فنی و حرفه ای با 1253 سوال به همراه پاسخ

1253 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4884 0 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک خودرو درجه ۲ ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: (معماری) عمران

آزمون نقاشی ساختمان درجه 2

نقاشی ساختمان درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 2 فنی و حرفه ای با 235 سوال به همراه پاسخ

235 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1472 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 2 ...
آزمون بنای سفت کار - درجه 1

بنای سفت کار - درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین بنای سفت کار - درجه 1 فنی و حرفه ای با 630 سوال به همراه پاسخ

630 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1119 0 شرکت در آزمون آنلاین بنای سفت کار - درجه 1 ...
آزمون سفت کاری درجه 3

سفت کاری درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین سفت کاری درجه 3 فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2027 0 شرکت در آزمون آنلاین سفت کاری درجه 3 ...
آزمون برق ساختمان درجه 3

برق ساختمان درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 3 فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4603 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 3 ...
آزمون سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار)

سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین سنگ کاری درجه 3 (کارگر عمومی سنگ کار) فنی و حرفه ای با 223 سوال به همراه پاسخ

223 سوال با پاسخ
آزمون برق ساختمان درجه 1

برق ساختمان درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 1 فنی و حرفه ای با 747 سوال به همراه پاسخ

747 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2133 0 شرکت در آزمون آنلاین برق ساختمان درجه 1 ...
آزمون کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)

کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین کارگر عمومی گچ کار (درجه 3) فنی و حرفه ای با 139 سوال به همراه پاسخ

139 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1179 0 شرکت در آزمون آنلاین کارگر عمومی گچ کار (درجه 3) ...
آزمون تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای)

تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای)

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین تزیین کننده فضای داخلی (فنی و حرفه ای) فنی و حرفه ای با 398 سوال به همراه پاسخ

398 سوال با پاسخ
آزمون نقاشی ساختمان درجه 3

نقاشی ساختمان درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 3 فنی و حرفه ای با 205 سوال به همراه پاسخ

205 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1122 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاشی ساختمان درجه 3 ...
آزمون بتن ساز و بتن ریز

بتن ساز و بتن ریز

دسته: گروه صنعت | شاخه: (معماری) عمران

آزمون آنلاین بتن ساز و بتن ریز فنی و حرفه ای با 273 سوال به همراه پاسخ

273 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1837 0 شرکت در آزمون آنلاین بتن ساز و بتن ریز ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع خودرو

آزمون تون آپ (تنظيم كارموتور)

تون آپ (تنظيم كارموتور)

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین تون آپ (تنظيم كارموتور) فنی و حرفه ای با 229 سوال به همراه پاسخ

229 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2657 49 شرکت در آزمون آنلاین تون آپ (تنظيم كارموتور) ...
آزمون سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین سرویس و نگهداری خودرو فنی و حرفه ای با 300 سوال به همراه پاسخ

300 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2847 0 شرکت در آزمون آنلاین سرویس و نگهداری خودرو ...
آزمون تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین تعمیرکار برق خودرو درجه 2 فنی و حرفه ای با 863 سوال به همراه پاسخ

863 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2118 0 شرکت در آزمون آنلاین تعمیرکار برق خودرو درجه 2 ...
آزمون نقاش خودرو

نقاش خودرو

دسته: گروه صنعت | شاخه: صنایع خودرو

آزمون آنلاین نقاش خودرو فنی و حرفه ای با 145 سوال به همراه پاسخ

145 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1512 0 شرکت در آزمون آنلاین نقاش خودرو ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون کرل - CorelDraw

کرل - CorelDraw

دسته: گروه صنعت | شاخه: فناوری اطلاعات

آزمون آنلاین کرل - CorelDraw فنی و حرفه ای با 849 سوال به همراه پاسخ

849 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1600 55 شرکت در آزمون آنلاین کرل - CorelDraw ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: ساختمان

آزمون آرماتوربندی درجه 3 (کارگر عمومی آرماتوربند)

آرماتوربندی درجه 3 (کارگر عمومی آرماتوربند)

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین آرماتوربندی درجه 3 (کارگر عمومی آرماتوربند) فنی و حرفه ای با 235 سوال به همراه پاسخ

235 سوال با پاسخ
آزمون لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3 فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
آزمون لوله کشی گاز خانگی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و تجاری

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کشی گاز خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با 291 سوال به همراه پاسخ

291 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3190 0 شرکت در آزمون آنلاین لوله کشی گاز خانگی و تجاری ...
آزمون لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 فنی و حرفه ای با 200 سوال به همراه پاسخ

200 سوال با پاسخ
آزمون اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز)

اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز)

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین اسکلت ساز درجه 3 (کارگر عمومی اسکلت ساز) فنی و حرفه ای با 174 سوال به همراه پاسخ

174 سوال با پاسخ
آزمون نقشه برداری درجه 2

نقشه برداری درجه 2

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 2 فنی و حرفه ای با 265 سوال به همراه پاسخ

265 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 800 0 شرکت در آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 2 ...
آزمون نقشه برداری درجه 1

نقشه برداری درجه 1

دسته: گروه صنعت | شاخه: ساختمان

آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 1 فنی و حرفه ای با 176 سوال به همراه پاسخ

176 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 808 0 شرکت در آزمون آنلاین نقشه برداری درجه 1 ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT)

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT)

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی (VT) فنی و حرفه ای با 415 سوال به همراه پاسخ

415 سوال با پاسخ
آزمون جوشکار گاز محافظ آرگون

جوشکار گاز محافظ آرگون

دسته: گروه صنعت | شاخه: جوشکاری و بازرسی جوش

آزمون آنلاین جوشکار گاز محافظ آرگون فنی و حرفه ای با 690 سوال به همراه پاسخ

690 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1245 0 شرکت در آزمون آنلاین جوشکار گاز محافظ آرگون ...