آزمون‌های مربوط به شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون کاربر گیاهان دارویی

کاربر گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 1892 سوال به همراه پاسخ

1892 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9503 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی ...
آزمون فروشنده گیاهان دارویی

فروشنده گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 625 سوال به همراه پاسخ

625 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5003 0 شرکت در آزمون آنلاین فروشنده گیاهان دارویی ...
آزمون اسانس گیری از گیاهان دارویی

اسانس گیری از گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین اسانس گیری از گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 230 سوال به همراه پاسخ

230 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 8029 0 شرکت در آزمون آنلاین اسانس گیری از گیاهان دارویی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور زراعی

آزمون پرورش دهنده قارچ دکمه ای

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای فنی و حرفه ای با 742 سوال به همراه پاسخ

742 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7512 0 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای ...
آزمون زعفران کار

زعفران کار

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین زعفران کار فنی و حرفه ای با 333 سوال به همراه پاسخ

333 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4015 0 شرکت در آزمون آنلاین زعفران کار ...
آزمون سبزی کاری

سبزی کاری

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین سبزی کاری فنی و حرفه ای با 273 سوال به همراه پاسخ

273 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5530 0 شرکت در آزمون آنلاین سبزی کاری ...
آزمون کشتکار گلخانه های خاکی

کشتکار گلخانه های خاکی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین کشتکار گلخانه های خاکی فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 5327 0 شرکت در آزمون آنلاین کشتکار گلخانه های خاکی ...
آزمون باغبانی

باغبانی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین باغبانی فنی و حرفه ای با 880 سوال به همراه پاسخ

880 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 10130 0 شرکت در آزمون آنلاین باغبانی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع غذایی

آزمون نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم فنی و حرفه ای با 504 سوال به همراه پاسخ

504 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 16424 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم ...
آزمون نانوای نان تافتون

نانوای نان تافتون

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوای نان تافتون فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7166 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوای نان تافتون ...
آزمون تولیدکننده ترشیجات و شور

تولیدکننده ترشیجات و شور

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین تولیدکننده ترشیجات و شور فنی و حرفه ای با 80 سوال به همراه پاسخ

80 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2123 0 شرکت در آزمون آنلاین تولیدکننده ترشیجات و شور ...
آزمون نانوایی لواش

نانوایی لواش

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی لواش فنی و حرفه ای با 104 سوال به همراه پاسخ

104 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 19696 434 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی لواش ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون پرورش زنبور عسل (زنبورداری)

پرورش زنبور عسل (زنبورداری)

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون آنلاین پرورش زنبور عسل (زنبورداری) فنی و حرفه ای با 167 سوال به همراه پاسخ

167 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 11862 223 شرکت در آزمون آنلاین پرورش زنبور عسل (زنبورداری) ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور باغی

آزمون پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی (اصل سوال+جزوه)

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی (اصل سوال+جزوه)

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور باغی

آزمون آنلاین پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی (اصل سوال+جزوه) فنی و حرفه ای با 790 سوال به همراه پاسخ

790 سوال با پاسخ

آزمون‌های مربوط به شاخه: ماشین آلات کشاورزی

آزمون مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر

مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: ماشین آلات کشاورزی

آزمون آنلاین مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر فنی و حرفه ای با 320 سوال به همراه پاسخ

320 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7583 0 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: فن آوری محیط زيست

آزمون طراح فضای سبز

طراح فضای سبز

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: فن آوری محیط زيست

آزمون آنلاین طراح فضای سبز فنی و حرفه ای با 325 سوال به همراه پاسخ

325 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 7309 0 شرکت در آزمون آنلاین طراح فضای سبز ...