آزمون‌های مربوط به شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون کاربر گیاهان دارویی

کاربر گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 549 سوال به همراه پاسخ

549 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3777 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور زراعی

آزمون پرورش دهنده قارچ دکمه ای

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای فنی و حرفه ای با 662 سوال به همراه پاسخ

662 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1576 0 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع غذایی

آزمون نانوایی لواش

نانوایی لواش

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی لواش فنی و حرفه ای با 104 سوال به همراه پاسخ

104 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3105 114 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی لواش ...
آزمون نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم فنی و حرفه ای با 247 سوال به همراه پاسخ

247 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1522 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم ...
آزمون نانوای نان تافتون

نانوای نان تافتون

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوای نان تافتون فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1441 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوای نان تافتون ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون پرورش دهنده زنبور عسل

پرورش دهنده زنبور عسل

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون آنلاین پرورش دهنده زنبور عسل فنی و حرفه ای با 167 سوال به همراه پاسخ

167 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2241 71 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده زنبور عسل ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور باغی

آزمون پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور باغی

آزمون آنلاین پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 1033 0 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی ...