آزمون‌های مربوط به شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون کاربر گیاهان دارویی

کاربر گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 549 سوال به همراه پاسخ

549 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6576 0 شرکت در آزمون آنلاین کاربر گیاهان دارویی ...
آزمون فروشنده گیاهان دارویی

فروشنده گیاهان دارویی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: گياهان دارویی و داروهای گیاهی

آزمون آنلاین فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با 625 سوال به همراه پاسخ

625 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4256 0 شرکت در آزمون آنلاین فروشنده گیاهان دارویی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور زراعی

آزمون پرورش دهنده قارچ دکمه ای

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای فنی و حرفه ای با 662 سوال به همراه پاسخ

662 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4273 0 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده قارچ دکمه ای ...
آزمون زعفران کار

زعفران کار

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین زعفران کار فنی و حرفه ای با 333 سوال به همراه پاسخ

333 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3256 0 شرکت در آزمون آنلاین زعفران کار ...
آزمون سبزی کاری

سبزی کاری

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین سبزی کاری فنی و حرفه ای با 273 سوال به همراه پاسخ

273 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4365 0 شرکت در آزمون آنلاین سبزی کاری ...
آزمون کشتکار گلخانه های خاکی

کشتکار گلخانه های خاکی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور زراعی

آزمون آنلاین کشتکار گلخانه های خاکی فنی و حرفه ای با 500 سوال به همراه پاسخ

500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 4315 0 شرکت در آزمون آنلاین کشتکار گلخانه های خاکی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: صنایع غذایی

آزمون نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم فنی و حرفه ای با 504 سوال به همراه پاسخ

504 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 9081 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم ...
آزمون نانوای نان تافتون

نانوای نان تافتون

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوای نان تافتون فنی و حرفه ای با 140 سوال به همراه پاسخ

140 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 3551 0 شرکت در آزمون آنلاین نانوای نان تافتون ...
آزمون نانوایی لواش

نانوایی لواش

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: صنایع غذایی

آزمون آنلاین نانوایی لواش فنی و حرفه ای با 104 سوال به همراه پاسخ

104 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 12415 350 شرکت در آزمون آنلاین نانوایی لواش ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون پرورش دهنده زنبور عسل

پرورش دهنده زنبور عسل

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور دام و ماکیان

آزمون آنلاین پرورش دهنده زنبور عسل فنی و حرفه ای با 167 سوال به همراه پاسخ

167 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6936 176 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده زنبور عسل ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: امور باغی

آزمون پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: امور باغی

آزمون آنلاین پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی فنی و حرفه ای با 210 سوال به همراه پاسخ

210 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 2897 0 شرکت در آزمون آنلاین پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی ...

آزمون‌های مربوط به شاخه: ماشین آلات کشاورزی

آزمون مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر

مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر

دسته: گروه کشاورزی | شاخه: ماشین آلات کشاورزی

آزمون آنلاین مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر فنی و حرفه ای با 320 سوال به همراه پاسخ

320 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه 6798 0 شرکت در آزمون آنلاین مکانیک و سرویس تراکتور و تیلر ...