نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

دانلود (pdf) نمونه سوالات تستی آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) (سال 1403)

دانلود فایل سوالات تستی آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) به همراه پاسخ صحیح - دانلود نمونه سوالات ادواری آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

تعداد سوالات 1386
تعداد فایل 19

نمونه سوالات

سوال 1: درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ رﻓﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ؟

سفید مو

اسیدهای غیراشباع

کرم محلول در آب

زمینه رنگ

سوال 2: اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را دارد؟

60 درصد

70 درصد

65 درصد

هیچکدام

سوال 3: ﭘﻴﻠﻨﮓ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟

از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎي زاﻳﺪ ﺻﻮرت

ﻣﺎﺳﺎژ دادن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﺸﺮ ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻮﺳﺖ

ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮﻫﺎي زاﻳﺪ

سوال 4: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ اراﻳﺸﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از ﺗﺮاوﺷﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪن وازﻟﻴﻦ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺪه از اﻟﻜﻞ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم

سوال 5: وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻠﺰي را روي ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ؟

10 دقیقه

2 تا 3 دقیقه

5 دقیقه

5 تا 7 دقیقه

سوال 6: دﺋﻮدوراﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ

ﻧﻮﻋﻲ ادﻛﻠﻦ اﺳﺖ

ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺼﻮص عروس اﺳﺖ

اﺳﭙﺮي ﺿﺪ ﻏﺮق اﺳﺖ

سوال 7: ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﭼﺸﻢ از ﭼﻪ ﻣﺎده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟

اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ

اب ژاول

ید

آب و الکل

سوال 8: ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ درﺳﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ؟

زﻳﺮا ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر را ﻛﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد

ﭼﻮن اﻧﺴﺎن را ﺷﺎداب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﭼﻮن ﻗﺪ ﻣﺸﺘﺮي را ﺗﻨظیم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

سوال 9: ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﻟﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل واﻳﺘﻜﺲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ؟

5 دقیقه

2 تا 10 دقیقه

10دقیقه

3 دقیقه

سوال 10: سه ﻣﻮرد از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺪز ﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- زﺧﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدن- ﭼﺎﻗﻲ

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن-ﭘﺮﺧﻮري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ- ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ

ﻛﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن- از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ

رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ- ﻣﻮي ﺳﺮ- ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ- ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻣژه

محتوای فایل آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

⭐️- 680 سوال تستی آرایش و پیرایش زنانه در 17 فایل 40 سوالی + پاسخنامه

⭐️- بیش از 700 سوال به صورت دسته بندی شده (اطلاعات مقدماتي - آرايش صورت - براشينگ - پرمنات - پوست - دكلراسيون - رنگ - شامپوها و لوسيونها - شناخت مو - صافي - صورتها - كوپ - مانيكور - مش - ميزانپلي) - با پاسخنامه

⭐️- استاندارد مهارت و آموزشي آرایش و پیرایش زنانه

📌 قیمت منصفانه برای این آزمون اعمال شد

🔔 در راستای تحقق اهداف سایت که دسترسی آسان همه افراد کشور به سوالات فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح علمی کشور است، قیمت فایل‌های این آزمون با وجود کامل‌تر بودن نسبت به دیگر سایت ها، بر اساس محتوا و نوع آزمون‌ها تعیین شده است و از سایر سایت‌ها با قیمت منصفانه‌تری ارائه می‌شود.

راهنمای خرید فایل سوالات آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

این صفحه برای دانلود فایل های آزمون است

فایل دانلود شده با فرمت فشرده zip است که برای خارج کردن آن از حالت فشرده نیاز به نصب نرم افزار اضافه نیست

فایل های اصلی با فرمت pdf است که قابلیت چاپ و یا خواندن در موبایل، تبلت و کامپیوتر را دارد

برای خرید از بخش سبز رنگ بالای صفحه بر روی کلید "خرید فایل" کلیک نمایید

پس از آن به صفحه پرداخت بانکی وارد خواهید شد و مبلغ درج شده را پرداخت کنید

پس از پرداخت مبلغ در صورت موفقی بودن تراکنش به صورت اتوماتیک همین صفحه برمیگردید

در بخش سبز رنگ گزینه خرید فایل به دانلود فایل تغییر می‌کند و می بایست بر روی "دانلود فایل" کلیک کنید

در مراجعه های بعدی برای دانلود فقط لازم است وارد سایت شده باشید

درباره آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

آزمون آرایشگری زنانه در شاخه  آرایش و پیرایش زیر مجموعه گروه خدمات فنی و حرفه ای کشور

نمونه سوال های دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری

 

اگر شما قصد دارید تا در شاخه آرایشگری زنانه مدرک معتبری دریافت کنید. باید علاوه بر گذراندن دوره های فنی و حرفه ای باید در آزمون مربوطه نیز نمره قبولی را کسب نمایید. نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی حرفه ای به عنوان منبع برای آشنایی با آزمون و یافتن آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های فنی حرفه ای است.

 

مخاطبان این دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط

کلیه علاقه مندان به فعالیت در حوزه آرایشگری زنانه

 

بازار کار

آرایشگاه های زنانه

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه از شما یک حرفه ای می سازد

 

با وجود آنکه آزمون آرایشگری زنانه فنی حرفه ای، سختی های مربوط به خودش را دارد اما نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه این امکان را برای متقاضیان این رشته فراهم می آورد تا با مطالعه این مجموعه علاوه بر سنجیدن مهارت های خود برای شرکت در آزمون، میزان قبولی خود را تا حد بسیار بالایی افزایش دهند.

 

 این نمونه سوالات قابل استفاده برای تمامی داوطلبان و هنرجویانی است که قصد شرکت در دوره های آموزشی ادواری و همچنین آزمون آرایشگری زنانه فنی حرفه ای را دارد می باشد.

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه همراه با جواب

 

نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه با جواب همان گونه که از نامش برمی آید از جمله کامل ترین و تخصصی ترین سوالات تستی است که به همراه جواب در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده می شود.

 

 محتویات موجود در این مجموعه موارد زیر می باشد:

• مهم ترین نمونه سوالات دوره های پیشین

• سوالات تستی آزمون های قبل همراه با جواب

• سوالات آزمون ادواری همراه با جواب

 

موفقیت شما را در آزمون آرایشگری زنانه آرزومندیم ❤️

نمونه سوالات رایگان آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

نمونه سوالات رایگان آزمون آرایش و پیرایش زنانه

 

یکی از نکات ضروری آماده کردن مشتری قبل از انجام کار چیست ؟

1- توجه به ظاهر مشتری می باشد .

2- آزمایش پوست و خواست مشتری .

3- رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار.✔️

4- انجام دادن خواسته مشتری .

 

 برای از بین بردن اثر محلول گلوتار بعد از ضّد عفونی چه می کنیم ؟

1- با آب شسته تا اثر محلول از بین برود .

2- با اب مقطّر شسته تا اثر محلول از بین برود .✔️

3- با فرمالدئید شسته تا اثر محلول از بین برود .

4- با ساولن شسته تا اثر محلول از بین برود .

 

چه اقداماتی قبل از ترک محیط کار لازم است ؟

1- بخاری برقی ، نفتی و گازی خاموش باشد . 

2- دوشاخه دستگاه برقی را از پریز برق جدا کنید .

3- شیر گاز ، کنتور برق و آب را قطع کردن .

4- هر سه گزینه صحیح می باشد. ✔️

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش زنانه

 

چه صدمات جسمی هنگام کار برای آرایشگر به وجود می آید ؟

1- ریزش مو و سفید شدن آن .

2- صدمه دیدن به لوازم کار .

3- درد ماهیچه ها ، رگ به رگ شدن کمر و کوفتگی . ✔️

4- صدمه دیدن چشم و ناراحتی پوستی .

 

علائم اصلی بیماری ایدز؟

1- از دست دادن وزن بیش از ،%۱۰تب به مدت بیش از یک ماه .

2- اسهال مزمن به مدت بیش از یک ماه ، خستگی شدید و پایدار .

3- زخم های دهانی و علائم پوستی خارش دار .

4- گزینه ۱و ۲صحیح می باشد . ✔️

 

راه های پیشگیری از بیماری کدام است ؟

1- اطمینان از ضّد عفونی بودن وسایل و تجهیزات مورد استفاده در امور بهداشتی و درمانی .

2- اطمینان از نو بودن سرنگ و سوزن و عدم استفاده از سرنگ و سوزن مشترک .

3- اجتناب از کارهای غیر ضروری مثل خال کوبی .

4- هر سه گزینه صحیح می باشد .✔️

 دانلود کتاب آرایش و پیرایش زنانه pdf

 

چه مشاغلی احتمال انتقال ویروس HIV در آنها وجود دارد؟

1- جراحان ، آرایشگران پیرایشگران ، مراقبین زیبایی پوست و دندانپزشکی .✔️

2- آرایشگران ، روان پزشکان ، جراحان .

3- دام پزشکان، آرایشگران ، روان پزشکان .

4- پیرایشگران ، آرایشگران ، روان پزشکان .

 

چه زمانی بعد از سشوار کشیدن موها از اتو مو استفاده می شود ؟

1- برای لخت کردن موها .✔️

2- برای مواج کردن موها .

3- برای رنگ کردن موها .

4- برای تقویت کردن موها

 

ویو کردن موها به چه صورت انجام می شود ؟

1- به صورت پرس کردن انجام می شود .✔️

2- با ماژیک انجام می شود .

3- با مواد دکلره موها ویو می شود .

4- با مواد فر موها ویو می شوند .

 

لایه های تشکیل دهنده اپیدرم کدامند ؟

1- لایه خارجی سلول های مرده در قسمت شاخی .

2- لایه سلول های نیمه زنده در قسمت شفاف و دانه دار، خار دار .

3- لایه سلول های زنده در قسمت مولده یا زاینده .

4- هر سه گزینه صحیح می باشد .✔️

 

لایه شاخی (لایه ظاهری پوست) چند روز عمر می کنند؟

1- دو روز

2- سه روز

3- پنج روز✔️

4- یک روز

 

برای ریزش و تقویت پیاز مو از چه شامپویی استفاده می شود ؟

1- از شامپوهای طبی✔️

2- از شامپوهای روزانه

3- از شامپوهای تقویتی

4- از شامپوهای معالج

 

افرادی که موهایشان شوره دارد از چه شامپوهایی می توانند استفاده کنند؟

1- از شامپوهای اسیدی

2- از شامپوهای قلیایی

3- از شامپوهای ضّد شوره✔️

4- از شامپوهای قلیایی قوی

 

نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه

 

مشخصات چهره گرد چیست؟

1- خط رستنگاه مو در پیشانی و خط چانه گرد همراه با صورت پهن✔️

2- خط رستنگاه مو در پیشانی و خط آرواره با هم برابر نیست .

3- پیشانی پهن و خط چانه باریک

4- صورت کشیده و گونه فرو رفته

 

واحد اندازه گیری زاویه چیست؟

1- سانتی متر 

2- متر

3- درجه✔️

4- کیلو متر

 

زاویه صفر درجه چیست ؟

1- اگر مو کاملاَ در جهت رویش خود روی پوست مماس شود زاویه صفر تشکیل می شود .✔️

2- اگر مو کاملاَ در جهت صورت خود موازی شود زاویه صفر تشکیل می شود .

3- اگر مو مستقیم با رویش مو حرکت کند زاویه صفر درجه تشکیل می شود .

4- اگر مو به صورت عمود برسر قرار گرفته زاویه صفر درجه تشکیل می شود .

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش زنانه

 

قرار گرفتن موها در معرض باد سشوار هنگام براشینگ سبب چه می شود ؟

1- سبب سست و بی حال شدن موها می شود .

2- سبب کدر شدن موها می شود .

3- باعث کم آبی و خشک شدن مو می شود .

4- باعث براقیت مو می شود .✔️

 

برای براشینگ کردن موها کدام سمت مشتری می ایستیم ؟

1- سمت راست مشتری .✔️

2- سمت چپ مشتری .

3- پشت سر مشتری می ایستیم .

4- فرقی نمی کند که کدام سمت بایستیم .

 

مناسب است بعد از اتمام کار شنیون از چه موادی استفاده شود ؟

1- واکس مو

2- اسپری ثابت کننده✔️

3- ژل

4- موس

نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه فنی حرفه ای

 

فرق اریب چه تأثیری بر چهره فرد می گذارد ؟

1- ارتفاع صورت را زیاد می کند .✔️

2- ارتفاع صورت را کاهش می دهد .

3- چهره را خشن جلوه می دهد .

4- موها را برجسته تر جلوه می دهد .

آزمون آنلاین آرایش و پیرایش زنانه

 

در چه زمانی از ویتامین مخصوص موهای خشک استفاده میشود ؟

1- قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب .

2- بعداز رنگ کردن مکرر .

3- بعد از فر کردن مکرر و خشکی پوست .

4- همه گزینه بالا صحیح است .✔️

 

برای موهای بیش از حد خشک، علاوه بر ویتامینه، قبل از خشک کردن چه عملی انجام می دهیم ؟

1- آبکشی می کنیم .

2- دست های آغشته به ویتامینه را به نوک موها می زنیم .✔️

3- کاری نمی توانیم انجام دهیم .

4- دوباره ویتامینه می کنیم .

سوالات آرایش و پیرایش زنانه آزمون ادواری فنی و حرفه ای

 

علّت ضخیم شدن موها هنگام رنگ آمیزی چیست ؟

1- اسیدی بودن کوتیکول .

2- قلیایی بودن رنگ .✔️

3- فانتزی بودن رنگ

4- اسیدی بودن رنگ .

 

تغییرات شیمیایی مو در برابر رنگ مو چیست؟

1- ضخیم شدن مو ، تغییر رنگ آن ، و فر شدن موها

2- ضخیم شدن مو ، باز شدن دریچه های روی مو ، ورود پیگمنت های مصنوعی✔️

3- باز شدن دریچه های روی مو و دخول رنگ و ورود هیدروژن در مو

4- فر شدن موها و نفوذ دانه های رنگی و ورود پیگمنت های مصنوعی

دانلود کتاب تست آرایش و پیرایش زنانه

 

اشخاص از لحاظ رنگ پوست ظاهر به چند دسته تقسیم می شوند ؟

1- دو دسته : سرد و سرد

2- دو دسته : سرد و گرم✔️

 3- دو دسته : گرم و گرم

4- یک دسته : سرد

 

به عمل تحریک کردن تارهای سفید مو در تمام سر چه می گویند؟

1- رنگ کردن موهای سفید .

2- شامپو شیمیایی .✔️

3- دکلره قبل از رنگ کردن . 

4- دکاپاژ کردن موهای سفید .

 

اگر رنگ زمینه مو شماره ۴ باشد و رنگ انتخابی شماره ۷ باشد ، رنگ مصرفی چه خواهد بود؟

1- رنگ مصرفی با رنگ انتخابی همرنگ خواهد بود .✔️

2- رنگ مصرفی دو شماره تیره تر از رنگ انتخابی خواهد بود .

3- رنگ مصرفی سه شماره از رنگ انتخابی روشن تر خواهد بود .

4- رنگ مصرفی یک درجه روشن تراز رنگ انتخابی خواهد بود .

نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش زنانه

 

اگر موها رشد ریشه داشته باشند و رنگ روشن باشد ، رنگ آمیزی به چه طریقی است ؟

1- از پشت سر اول ساقه و بعد ریشه

2- از پشت سر اول قسمت تیره مو (ریشه و ساقه)✔️

3- از پشت سر اول قسمت روشن بعد تیره

4- از پشت سر ریشه و ساقه با هم رنگ آمیزی می شود .

 

بعد از صاف کردن مو ماده خنثی را از چه قسمتی روی مو می زنیم ؟

1- از جلو سر

2- از همان قسمتی که مو را صافی زده.✔️

3- از پهلوی سر

4- از تاج سر

نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه مقدماتی

 

اگر قابلیت ارتجاعی مو کم باشد ، بعد از کشیدن مو چه می شود ؟

1- پاره نمی شود .

2- پاره می شود .✔️

3- مقاومت ندارد ولی پاره نمی شود .

4- کم مقاومت دارد .

 

برای اینکه فر دوام بیشتری داشته باشد ، از چه بیگودی استفاده می شود ؟

1- بیگودی متوسط

2- بیگودی درشت

3- بیگودی ریز✔️

4- دوام فر ربطی به بیگودی ندارد

ثبت نظر

نظرات ثبت شده

طیبه ب: سوالات آزمون آنلاین با سوالات دانلودی پی دی اف یکسانه
پاسخ آزمونیا

سلام و درود. خیر سوالات آنلاین و سوالات pdf در بعضی آزمون ها، مثل این آزمون با هم فرق دارند

معصومه جعفری: سلام. اینجا شما ارزونترین فایل سوالارو گزاشتین.مرسی

اطلاعات استاندارد آرایشگر و پیرایشگر زنانه

عنوان فارسی: آرایشگر و پیرایشگر زنانه
عنوان لاتین: Hair dressing and hair cutting for women
خوشه: خدمات
گروه: مراقبت و زیبایی
کد استاندارد: 5-70/23/1/3
پیش نیاز: ندارد

نمونه مدرک آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

نمونه مدرک آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات) فنی و حرفه ای

آزمون های مرتبط

آرایش و پیرایش زنانه (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

آرایشگر دائم صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

820 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

آرایشگر موی زنانه (شینیون)+جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1780 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

آرایشگر ناخن [اصل سوالات]

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

344 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

494 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

اکستنشن مژه + جزوه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

692 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

بافت موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

360 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

خودآرایی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

710 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه )

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

269 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

رنگ کردن موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

340 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

صاف کردن مو با مواد پروتئینی (کراتینه ،ترمیم، احیا)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1276 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

110 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

متعادل ساز چهره زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

2490 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

متعادل سازی چهره مردانه (گریم داماد)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

150 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پاکسازی پوست صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

175 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایش مردانه درجه 1 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

1156 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایش مردانه درجه 2 (اصل سوالات)

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

100 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

120 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

280 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایشگر موهای زائد با موم

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

638 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

پیرایشگر موی زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

3500 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

476 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه

کلاه گیس باف با موی طبیعی

دسته: گروه خدمات | شاخه: آرایش و پیرایش

480 سوال با پاسخ
تستی چهار گزینه‌ای با پاسخنامه
آزمون آزمون آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه آرایش و پیرایش زنانه فنی و حرفه ای سوالات تستی آرایش و پیرایش زنانه دانلود سوالات آرایش و پیرایش زنانه فنی حرفه ای آزمون آرایشگری زنانه آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی آرایشگری زنانه آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آزمون آنلاین آتلیه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای آزمون تستی آزمون تستی آرایشگری زنانه آزمون دوره های چاپ آزمون دوره های فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای آزمون من آزمون مهارت های فنی و حرفه ای امتحان تستی امتحان تستی آرایشگری زنانه آرایشگری زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای با جواب دانلود نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی حرفه ای نمونه سوالات آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای نمونه سوالات آرایشگری زنانه ارشاد کتاب مجموعه سوالات آرایشگری زنانه دانلود رایگان کتاب آرایشگری زنانه خرید کتاب آرایشگری زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای نمونه سوالات تستی آرایشگری زنانه با جواب رایگان نمونه سوالات آزمون ادواری آرایشگری زنانه نمونه سوالات فنی حرفه ای آرایشگری زنانه آزمون عملی آرایشگری زنانه آزمون آنلاین آرایشگری زنانه فنی و حرفه ای سوالات فنی و حرفه ای آزمون فنی و حرفه ای تست انلاین ارایشگری ازمون انلاین ارایش و پیرایش زنانه نمونه سوالات آزمون آرایشگری فنی و حرفه ای زنانه نمونه سوالات ارایش پیرایش زنانه با جواب تست انلاین ارایشگری نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه با جواب تست آرایش و پیرایش زنانه نمونه سوال ارایش پیرایش زنانه نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه فاطمه باستانی با جواب