صفر تا صد سوالات مصاحبه حضوری استخدام (گزینش) - بخش اول:ویژگی های روانشناختی

دسته بندی: اخبار سایت

1400/10/30
3547
500
سوالات گزینش عقیدتی سیاسی مصاحبه حضوری استخدام
صفر تا صد سوالات مصاحبه حضوری استخدام (گزینش) - بخش اول:ویژگی های روانشناختی

همراهان عزیز سلام

در این بخش تمام سوالاتی که از شما پرسیده می شود جمع آوری شده است

 

موضوع سوال پرسیده شده پاسخ های مورد انتظار
بیوگرافی شخصی

بیوگرافی خودت رو به صورت خلاصه بگو

خودت رو معرفی کن

نام و نام خانوادگی - سن - تحصیلات - رشته تحصیلی - محل تحصیل - محل زندگی
بیوگرافی خانواده شغل اعضای خانوادت رو بگو  شغل پدر - شغل مادر - شغل برادر - شغل خواهر - شغل همسر

 

 

موضوع سوال پرسیده شده پاسخ های مورد انتظار

زندگی شخصی

و

زندگی کاری

برنامت برای زندگیت بعد از اینکه بری سر کار چیه؟

چطور میخوای تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاریت ایجاد کنی؟

این دست از سؤاالت، همواره در مصاحبههای استخدامی پرسیده میشود. اینکه چگونه میخواهید بین زندگی شخصی و زندگی کاری تعادل برقرار کنید. معموالً پاسخهایی که به این دست از سؤاالت داده میشود این است که شغل در اولویت قرار داده شود. بنابراین، بایستی اینگونه به این دست از سؤاالت پاسخ داد: »خب، با این وضعیت سخت اقتصادی، ما نمیتونیم هوا بخوریم، پس کارم توی اولویت قرار میگیره. یکی از فوایدی کارمندی داره، ثباتشه. من با وجود این ثبات، میتونم تصمیم بگیرم که چطور بین زندگی کاریم و زندگی شخصیم تعادل برقرار کنم. وقتی من میدونم از فالن ساعت تا فالن ساعت بایستی کار کنم، پس میتونم برای باقی زمانم که به زندگی شخصیم مرتبط میشه، تصمیم بگیرم«.
دلایل ازدواج نکردن چرا ازدواج نکردی؟ معموالً در جامعه فعلی چنین حالتهایی برای آقایان وجود دارد: "میریم خواستگاری، میگن کار نداری، دخترمون رو به شما نمیدیم" و "میریم کار بگیریم، میگن اولویت با متأهلهاست". از طرفی دیگر، چنین حالتهایی برای خانمها وجود دارد: "آقایی که شرایط مناسبی که میخوام رو داشته باشه، هنوز پیدا نکردم" و "شرایطی که بایستی مناسب ازدواج باشه رو پیدا نکردم". در هر صورت، این یک موضوع شخصی میباشد و بایستی به این موضوع شخصی، خودتان با توجه به شرایط پاسخگو باشید.
مطالعات مطالعات چه کتابهایی رو مطالعه میکنی؟  مصاحبهشوندگان عزیز، توجه فرمایید که هر پاسخی در این خصوص سؤاالت بدهید، سؤال بعدی این خواهد بود: "درموردش توضیح بده". پس با صداقت کامل به سؤاالت پاسخ دهید. سعی کنید از کتابهایی نام ببرید که بار معنایی منفی نداشته باشد؛ کتابهایی باشد که به رشد انسان کمک کند و یا مرتبط با رشته تحصیلیتان باشد.
زبان بدن، شیوایی و قدرت بیان و مهارتهای ارتباطی   یکی از حیاتی ترین و مهمترین بخش در مصاحبههای استخدامی، توجه ویژه مصاحبهکننده به زبان بدن، شیوایی و قدرت بیان و مهارتهای ارتباطی شخص مصاحبهشونده است. در اکثر موارد، یک شخص مستقل که در تیم مصاحبهکننده قرار میگیرد، تمامی حرکات شما را مشاهده میکند، بدون اینکه از شما سؤالی بپرسد. او به نحوه سخن گفتن شما، قدرت بیان شما، زبان بدن شما و همۀ مواردی که نشان از اعتماد به نفس و طرز برخورد شماست، توجه میکند و آنها را ثبت میکند. هر چند اینکار توسط دیگر اعضای مصاحبهکننده نیز صورت میپذیرد، امّا به صورت تخصصی این فرد وظیفه اینکار را بر عهده خواهد داشت. 
سخنرانی برای دیگران دوست داری وقتی وارد جمعی شدی، برای جمع سخنرانی کنی؟ این سؤال میتواند با دو هدف متفاوت انجام شود. ممکن است هدف این باشد که مصاحبهکننده بسنجد که آیا شما تمایل به هدایت دیگران دارید و یا خیر، تمایل به شنیدن دیگران و هدف دوم ممکن است این باشد که آیا شما انسانی صمیمی و برونگرا هستید و یا انسانی درونگرا. به نظر میرسد پاسخ به این سؤال بایستی متعادل باشد. یعنی طوری پاسخ دهید که بستگی به جمعتان داشته باشد. یعنی اگر جمع از دوستان بسیار صمیمیتان باشد و شرایط طوری محیا باشد که بتوانید صحبتی ارائه دهید، میگویید تمایل به سخنرانی در این جمع منطقی به نظر میرسد. امّا در جمعی دیگر، ممکن است این حالت منطقی به نظر نرسد.
سخنرانی برای دیگران اگه بخوای سخنرانی کنی، سخنرانی رو چطور شروع میکنی؟ آغاز یک سخنرانی بستگی دارد در چه جمعی باشد. اگر مجموعه، دوستانه است، ابتدا با «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» و یکمقدمه خالصه و مختصر شروع میشود. اگر مجموعه، اساتید دانشگاهی است و برای ارائه کالسی، پایان نامه، کنفرانس علمی، کارگاه آموزشی و همایشها باشد؛ ابتدا با »بسم اهلل الرّحمن الرّحیم« و سپس »سالم و عرض ادب خدمتِ ...« شروع و در ادامه از عنوان بحث و بیان مسئله یاد میشود. پس بایستی از مصاحبهکننده پرسید که آن مجموعهای که میخواهیم برایشان سخنرانی کنیم، اهمیت دارد و بستگی دارد که آن مجموعه را چه کسانی تشکیل داده باشند.
محدودیتهای زندگی

توی زندگیت توی تنگنا قرار گرفتی؟

چه محدودیتهایی؟

میشه چندتاشو بگی؟

دقت کنید که این سؤال برای این پرسیده میشود که پی ببرند شخص در چه ردهای از تحمل و سختی قرار گرفته است؟ آیا فرد از تعادل روانی برخوردار است یا خیر؟ آیا شخصی که محدودیتی در زندگی نداشته است، میتواند و کشش این را دارد که مدیریت آن را در محدودیت و مشقت قرار دهد یا خیر؟ و امثال این مفاهیم که نیاز به تشریح نخواهد داشت.
اعتماد به دیگران میتونی به دیگران اعتماد کنی؟  پاسخ به این سؤال با عنوان «بستگی دارد» شروع میشود. "بستگی داره که طرف کی باشه". بایستی پاسخ شما منطقی باشد. اینکه بگویید "بله" و یا "خیر"، پاسخ صحیحی نمیباشد. چون نه میشود به همه اعتماد کرد و نه میشود به کسی اعتماد نکرد.
برخورد با همکاران  اگه با همکارت مشکل پیدا کنی، چیکار میکنی؟ بهترین پاسخ به این دست از سؤاالت، پاسخهای خنثی است. پاسخهایی که در جهت تقویت رابطه با همکار به کار میرود. مثلا: «ببینید، هیچوقت نمیشه که آدم یه لحظه فکر نکنه توی جامعه انسانی داره زندگی میکنه. همونطور که خودش یه موقعهایی شاده، یه موقعهایی غمگین، یه موقعهایی عصبانی و یه موقعهایی هم خوشحال، اینها برای همه جوامع انسانی اتفاق میفته. پس، اگه یه روزی با همکارم مشکل پیدا کنم، نباید همکارم رو یه دیو ببینم و خودمو یه انسان. من معموالً از اینکه با یکی مشکل داشته باشم و حل نکنم مشکل رو ناراحت میشم. سعی میکنم به یه طریقی باهاش صحبت کنم و حتماً صداقت خودم رو توی این مسئله که »من اومدم تا مشکل رو حل کنم«، به همکارم نشون بدم«. 
شخصیت پردازی خودت فکر میکنی چطور شخصیتی داری؟ این سؤال با هدف »خودآگاهی« اشخاص پرسیده میشود؛ به عبارتی، مصاحبهکننده این مورد را میسنجد که آیا شخص از تعاریفی که در مورد نقاط ضعف، نقاط قوت، کنترل رفتارهای خود و ... میکند، آگاهی ارادی دارد و یا خیر. این سؤال را بایستی در راستای تعاریفی که از خود ارائه میدهید، مانند تعاریفی در خصوص نقاط ضعف و نقاط قوت و امثال اینها، پاسخ دهید تا در پاسخهای شما تناقضی یافت نشود.
  شرایط یک کارمند خوب چیه؟ این سؤال، یکی دیگر از انواع سؤاالت شخصیتپردازی میباشد. تشریح شخصیت یک کارمند خوب از زبان شما، تقریباً نماینده شخصیت شما در دوران کارمندیست؛ به غیر از اینکه با عدم صداقت مصاحبه را جلو ببرید که در این صورت، روانشناس متوجه این عدم صداقت خواهد شد. بنابراین، سعی کنید با صداقت کامل، آنچه در مورد یک کارمند خوب میدانید و آن شاخصها را رعایت خواهید کرد، ذکر کنید و نه شاخصهای آرمانی دستنیافتنی.
معضلات

چه معضالت مهمی توی زندگیت میبینی؟

باهاش چطور برخورد میکنی (حل مسئله)؟

آیا جامعه ما دارای معضالت مهمی هست؟ چندتاش رو مثال بزن

این دست از سؤاالت به مفاهیمی میپردازد که به این سؤال پاسخ میدهد: شخص چقدر نسبت به مسائل حساس است؟ و همچنین اینکه فرد تا چه حد کشش حل مسائل را دارد؟ یادتان باشد، با صداقت صحبت کنید. ممکن است شما واقعاً کشش حل مسائل آن شغل را نداشته باشید و صرفاً تمام تالش خود را در جهت کسب آن شغل انجام دهید؛ امّا یادتان باشد، اگر از حساسیت بسیار باال برخوردارید، بهتر است قبل از مصاحبه از طریق مشاورههای تخصصی این مسائل را با خود حل کنید؛ چرا که محیطهای کاری جایگاه خوبی برای آزمون و خطا نیستند
تست هوش  سه تا کلید توی یه اتاق داریم و سه تا لامپ توی اتاق دیگه ای داریم، بین این دو اتاق دیوار هست و فقط یکبار میشه توی هر کدوم از این دو اتاق حضور داشت، چطور بفهمیم که کلیدها مال کدوم لامپ ها هستن؟

1 .کلید اول را کاری نداریم.

2 .کلید دوم و سوم را روشن میکنیم.

3 .5 دقیقه صبر میکنیم که لامپ ها گرم شوند.

4 .حال کلید دوم را خاموش میکنیم.

5 .بلافاصله به اتاق بعدی میرویم.

6 .آن لامپی که روشن است، کلید سوم به آن مربوط است. آن لامپی که خاموش است و گرم است، کلید دوم مربوط به آن است. آن لامپی که خاموش است و سرد است، کلید اول مربوط به آن است.

هدف زندگی  مهمترین هدفت توی زندگی رو می شود بهمون بگی؟ سعی کنید از جمالت کلیشهای برای پاسخ به این سؤال استفاده نکنید. چرا که پاسخ فانتزی و کلیشهای به این سؤال موجب میشود که شخص مصاحبهکننده به این فکر کند که شما در مورد سؤال او هیچ نظر واحدی ندارید و ممکن است اگر بعدها از شما همین سؤال پرسیده شود، پاسخ متفاوتی دهید؛ چرا که نمیشود انسان هدفی داشته باشد و در آینده هدف جدیدی اتخاذ کند که با هدف قبلی در تناقض و یا حداقل متفاوت است و این دمدمی مزاج بودن شخص مصاحبهشونده را خواهد رساند. بنابراین، تیم آموزشی ایاستخدام در این مورد نمیتواند پاسخی دهد. به این دلیل که هدف زندگی شما، بایستی از قبل توسط خود شما مشخص شود. 
برنامه ریزی روزانه برنامه یه روز از زندگیت رو میشه بگی؟ در راستای پاسخ دادن به این سؤال، بایستی دقیق باشید. نه برنامه آرمانیای بگویید که شخص مصاحبهکننده به عدم صداقت برسد و نه برنامه کامالً تنبلگونهای بگویید که مصاحبهکننده شما را بیبرنامه بخواند. هر روز زندگی انسان ممکن است با روزهای دیگر متفاوت باشد. بنابراین، برنامهای را مد نظرتان قرار دهید که بیشترین تکرار را در زندگی با آن برنامه داشتهاید و مربوط به اواخر باشد.
برنامه آینده  چه برنامه ای برای دو سال آینده داری؟ اصالً برنامه داری؟ سعی کنید این سؤال را با دقت پاسخ دهید، طوری که مصاحبهکننده فکر نکند شما به جزئیات برنامه توجه ندارید و صرفاً همان لحظه برنامه ریختهاید تا پاسخ مصاحبهکننده را بدهید. پاسخ بایستی به گونهای باشد که مصاحبهکننده به عمق برنامه شما پی برده و آن را شدنی بداند.
نگاه به زندگی دنیا توی دیدگاه شما چطوریه؟  این سؤال با این منظور پرسیده میشود که »امید شخص به زندگی« سنجیده شود. "دنیای پویا"، "دنیای سبز"، "دنیای تاریک"، "دنیای عجیب و مرموز"، "دنیای بی ارزش"، "دنیای باارزش"، "دنیای محدود"، "دنیای بی انتها" و ... از مضامین پاسخدهی مصاحبهشوندگان میباشد. بنابراین، مصاحبهشوندگان بایستی مشخص کنند که دنیا از منظر آنها چگونه است.
پستهای جایگزین اگه یه پست باالتر توی یکجای دور بهت پیشنهاد شود، چیکار میکنی؟ پاسخ شما به این سؤاالت بایستی طوری باشد که نشان دهد شما به »وضعیت موجود« راضی هستید. مثالً: »همیشه به این فکر میکنم که انتخاب بهتری هم بایستی وجود داشته باشه برام، ولی هر وقت آدم بخواد بخاطر یه انتخاب بهتر هی کار و زندگی خودش رو عقب بندازه، فکر نمیکنم بصرفه. شاید پستش باالتر باشد، ولی ترجیح من اینه که وقتی این سازمان رو با این شرایط انتخاب کردم، دیگه روی انتخابم بمونم و ثبات تصمیم خودم رو حف کنم«. 
دالیل ترک خدمت در چه صورت کارت که االن قبول شدی رو ول میکنی و میری؟  یکی از سؤاالتی که در مورد آستانه شما پیرامون دالیل ترک خدمت پرسیده میشود، همین سؤال است. مصاحبهکننده خواستار درک این مسئله است که آیا شما برای هر دلیل کوچکی حاضر به ترک خدمت هستید یا خیر. پاسخ معمول به این سؤال میتواند شامل این جمله باشد: "زمانی ترک خدمت میکنم که موندنم باعث بشه تمام هزینههایی که برام به وجود میاد خیلی بیشتر از فایدههایی باشه که به دست میارم. این هزینهها میتونه مادی باشه و یا جانی؛ در هر صورت تفاوت منفی بین هزینهها و فایدهها اگه بیش از حد باشه و نشه تحملش کرد، هر عقل سلیمی میگه که بایستی ترک خدمت کرد؛ امّا اگه این تفاوت زیاد نباشه و مقطعی باشه، خب چه عیبی داره، میشه تحملش کرد".
علایق رنگ مورد علاقت چیه؟ شاید برای روانشناسها، روانشناسی رنگ یکی از ابزارهای سنجش در بخش روانشناسی تلقی گردد. البته این ابزار، ابزار مناسبی جهت سنجش یک انسان نیست. اگر نسبت به رنگی گرایش انتخاب ندارید، سعی کنید در وبگاههای مربوطه به دنبال مطلب در مورد روانشناسی رندها باشید و رنگی را انتخاب کنید که از دید مصاحبهکننده خنثی باشد. 
علایق چه روزی یا روزهایی از هفته رو بیشتر دوست داری؟ برای چی؟ به نظر میرسد پاسخ بایستی بین پنجشنبه، جمعه و یا شنبه گردش کند. البته شنبه، به دلیل پویایی بیشتر مردم و عدم خاموشی جامعه میتواند پاسخ مناسبی باشد. 
علایق ورزش مورد عالقت چیه؟ یکی از اهداف این سؤال پی بردن به این موضوع است که آیا شخص به صورت حرفهای ورزشی را پیگیری میکند و یا هیچ برنامهای برای ورزش کردن ندارد. مثالً "گهگاهی میرم پیادهروی"، مثالً "بعضی اوقات شطرنج بازی میکنم" و یا "هر وقت حالش رو داشتم میرم فوتبال". این دست از پاسخها نشان از عدم پیگیری به صورت حرفهای، پیرامون ورزش کردن میباشد.
تمرکز حواس معدل دیپلمت؟ اسم معلم کلاس سوم ابتداییت؟ چند سالش بود؟ الان چند سالشه؟ این سؤالات اساساً به صورت مستقیم، نمره خاصی ندارد، امّا در جهت تکمیل پرونده شما توسط روانشناس و اثرگذاری بر نمرات مصاحبه کنندگان دیگر، تأثیر دارد
تمرکز حواس افراد داخل اتاق رو نمیخواد بشماری، همینطوری بگو چند نفریم؟ این سؤال نیز مشابه سؤال قبلی، به منظور پی بردن به میزان توجه شما به جزئیات میباشد. نظر ایاستخدام این است که وقتی وارد هر اتاقی میشوید، تعداد افراد داخل اتاق را مورد شمارش قرار دهید؛ حتی اینکه چند نفر مرد و چند نفر زن داخل اتاق هستند. حتی تعداد مصاحبهشوندگان را نیز سرشماری کنید.
تمرکز حواس سر در ورودی سازمان چی نوشته شده؟ رنگ در ورودی چی بود؟ مانند دو سؤال قبلی، این سؤال نیز به منظور تمرکز حواس شما و توجه به جزئیات ریز پرسیده میشود. سعی کنید قبل از ورود به سازمان مورد نظر، تابلوی ورودی سازمان را مطالعه کنید و بخاطر بسپارید و همچنین به راهروها و رند درها و ... توجه کنید. تعداد پله هایی که وارد مکان مورد نظر شدهاید را نیز بشمارید.
اطمینان به توانایی ها کاری که بهت داده شده، چقدر به خودت اعتماد داری که انجامش بدی؟ این سؤال با این هدف پرسیده میشود که مصاحبه کننده بداند شما از چه سطح اعتماد به نفسی در انجام کارهای خود برخوردارید؟ شما نبایستی حال فعلی خود را در نظر بگیرید. همیشه به این فکر کنید که وقتی یک کار را یاد گرفتید، آیا قابلیت این را دارید که آن کار را به درستی انجام دهید و یا خیر. پس جوابتان برای زمانی باشد که شما آن کار را فراگرفته و قصد انجام آن کار را به صورت جدی دارید؛ با این وجود پاسخ دقیق خود را ابراز کنید و سعی کنید با اعتماد به نفس مطلوب جواب بدهید و شکسته شکسته صحبت نکنید.
شیوه انجام کار (گروهی و یا فردی) کار گروهی بیشتر دوست داری و یا کار فردی؟ پاسخ به این سؤال نیز با جمله «بستگی دارد» آغاز میشود. چرا که بستگی به جنس کار دارد. اگر جنس کار بطلبد که گروهی بایستی انجام شود، میگوییم تمایل به انجام کار گروهی بیشتر است و اگر جنس کار میطلبد که کار را با شیوه انفرادی انجام دهید، میگوییم تمایل ما به انجام انفرادی این کار بیشتر از انجام گروهی آن است.
آینده شغلی آینده شغلیت رو چطور میبینی؟ آینده شغلی را بایستی بر طبق «مسیر شغلی» ترسیم کنید. شما با اطلاع داشتن در مورد مسیر شغلی، میتوانید به این سؤال پاسخ دهید که تا رسیدن با انتهای این مسیر، چند سطح بایستی طی کنید و برای هر سطح چند سال زمان میبرد. پاسخ این سؤال را میتوانید با کمک گرفتن از اشخاص درون سازمانی بیابید. سؤال شما از آن اشخاص بایستی پیرامون این سؤال باشد: "برای شغل ... چه مسیر شغلیای وجود داره و اینکه چقد طول میکشه به آخر این مسیر شغلی برسیم؟ و برای هر رده شغلی، چند سال زمان نیازه؟"
نقاط قوت و ضعف نقطه ضعفت چیه؟

این سؤال از گونه سؤالاتی میباشد که با دو هدف انجام میشود که برای هر هدف، یک برخورد وجود دارد.

هدف اول: مصاحبه کننده خواستار این است که بداند آیا نقطه ضعف شما باعث ایجاد مسئله حاد در سازمان خواهد نمود یا خیر. مثالهای زیر نمونهای از نقطه ضعف حاد میباشد: «یکی بهم فحش بده، زود از کوره در میرم» «خیلی زود ناراحت میشم» «یکی بهم بگه بالا چشات ابروئه، عصبی میشم و نمیتونم درست فکر کنم» و از این قبیل. نمونه های زیر مثال هایی از نقطه ضعفهای موثر است: «من توی کارم خیلی وسواس دارم» «همیشه فکر میکنم این منم که بایستی کارم رو انجام بدم و کسی بهتر از من نمیتونه این کار رو انجام بده» «آرمانی فکر میکنم، دوست دارم همه چی سر جاش باشد و همه کارا درست جلو بره»

هدف دوم: مصاحبه کننده پس از شنیدن نقطه ضعف شما، خود او و یا یکی از اعضای تیم او به شما میخندد و خنده های او حالت روانی خاصی را به شما القا میکند که شما ممکن است ناراحت شوید امّا در این لحظه بدانید که او آستانه تحمل شما را میسنجد و با گم کردن خود، ممکن است مصاحبه تان با شکست مواجه شود. 

نقاط قوت و ضعف نقطه قوتت چیه؟ این سؤال با این هدف پرسیده میشود که میزان اعتماد به نفس شما سنجیده شود. آیا اعتماد به نفستان کاذب میباشد و یا خیر، اعتماد به نفستان حقیقی است. در صورتی که اعتماد به نفس کاذب داشته باشید، مصاحبهکننده به خیال خود فکر میکند که شما کارمندی فرافکن خواهید شد و چیزهایی را به دیگران نسبت میدهید که باعث کوچک شدن دیگران و چیزهایی را به خود نسبت میدهید که نشان دهد شما بهتر هستید. 

ثبت نظر

نظرات ثبت شده